Skriftlig spørsmål fra Marianne Aasen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:992 (2014-2015)
Innlevert: 19.05.2015
Sendt: 20.05.2015
Besvart: 29.05.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Marianne Aasen (A)

Spørsmål

Marianne Aasen (A): Er helseministeren tilfreds med en situasjon hvor styret i Vestre Viken velger å selge sykehusboliger, til tross for at en konsekvensutredning viser at et slikt salg vil gå ut over sykehusdriften?

Begrunnelse

Sykehusboligene er viktige for driften av Bærum sykehus. I likhet med mange andre sykehus er Bærum sykehus avhengig av omfattende vikarbruk. Dessuten har de mange faste ansatte som bor i Sverige eller Danmark. De ukependler til Bærum og de 76 leilighetene gjør det mulig å bo nær arbeidsplassen.
Boligmarkedet i Bærum er stramt og prisene er høye. Det er vanskelig å finne bolig på det åpne markedet. Vestre Viken har gjort samme vedtak for boligene ved Kongsberg sykehus, men de selges med en heftelse som innebærer tilbakeleie til sykehuset. Denne heftelsen skal ha blitt fjernet for salget av Bærum sykehus. Eneste grunn til det må være at salgssummen blir betydelig lavere i Bærum med slike heftelser.
Vedtaket er gjort mot de ansattes stemmer og ved bruk av dobbeltstemmen til styreleder. Ifølge konsekvensanalysen som Bærum sykehus har laget, vil man miste 80 til 90 prosent av de faste vikarene om boligtilbudet bortfaller.
Å finne så mange erstatningsboliger i Bærum blir svært krevende og trolig dyrere enn å bruke leiligheter som man selv eier. Det er korttenkt og uheldig om behovet for kapital for nye investeringer skal gå på bekostning av bemanningen og driften av Bærum sykehus.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Salg av fast eiendom ved norske sykehus er en beslutning som skal treffes av meg som statsråd, jf. helseforetaksloven § 31 hvor det heter: "Vedtak om å pantsette eller avhende fast eiendom treffes av foretaksmøtet etter forslag fra styret." Unntatt er salg av eiendom som er verdsatt til 10 mill. kroner eller mindre, jf. helseforetaksloven § 31 og § 11 i vedtektene for de regionale helseforetakene. Denne saken gjelder eiendom som er verdsatt til mer enn 10 mill. kroner.
I denne sammenheng er det styret i det regionale helseforetaket – i dette tilfelle Helse Sør-Øst RHF, lovhjemmelen sikter til. Vedtaket som styret i Vestre Viken HF fattet 27. april 2015 skal i første omgang behandles i styret for Helse Sør-Øst RHF, før saken havner på mitt bord.
Jeg ønsker ikke å ta stilling til saken før det foreligger et formelt forslag fra styret i Helse Sør-Øst RHF.