Skriftlig spørsmål fra Arild Grande (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:995 (2014-2015)
Innlevert: 19.05.2015
Sendt: 20.05.2015
Besvart: 01.06.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Arild Grande (A)

Spørsmål

Arild Grande (A): Vil statsråden ta et initiativ overfor kommunene for å sikre fleksible avlastningsordninger og at flere får et godt og tilrettelagt tilbud, slik man for eksempel ser i Lindås kommune?

Begrunnelse

Mange familier har behov for avlastning, et tilbud som er forankret i helse- og omsorgstjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Pårørende kan være en viktig ressurs ikke bare for sine nærmeste, men også for de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Mange ønsker å gjøre en innsats når deres nærmeste har behov for bistand. Samtidig vet vi at langvarig og omfattende omsorgsarbeid kan være helsemessig og økonomisk belastende. Fleksible avlastningsordninger, og andre tiltak rettet mot pårørende, kan bidra til å legge til rette for at pårørende med omfattende omsorgsoppgaver kan ivareta personlige og sosiale behov, og delta i arbeidsliv og samfunnsliv.
Det er igangsatt et arbeid for å sikre bedre støtte til pårørende. I program for en aktiv og fremtidsrettet pårørendepolitikk er det en rekke tiltak knyttet til fleksible avlastningsordninger, pårørendestøtte, informasjon, opplæring og veiledning. Målsettingen er å sikre at pårørendes innsats blir anerkjent og verdsatt, og samtidig hindre at de pådrar seg belastninger av helsemessig eller økonomisk art som følge av omsorgsoppgavene de har påtatt seg.
Som et ledd i Pårørendeprogrammet har Helsedirektoratet etablert en tilskuddsordning med sikte på å utvikle kommunale modeller som skal bidra til å forbedre pårørendes situasjon gjennom for eksempel fleksibel avlastning, opplæring, råd og tilpasset veiledning, sosiale nettverk, omsorgslønn, med videre. Høsten 2014 arrangerte Helsedirektoratet en nettverkssamling for kommuner som deltar i dette arbeidet. Tilskuddsordningen er videreført i 2015, og Helsedirektoratet planlegger en ny nettverkssamling høsten 2015.
Helsedirektoratet arbeider også med å utvikle en veileder om pårørende som skal bidra til bedre samhandling mellom pårørende og helse- og omsorgstjenestene. Pårørende, helse- og omsorgspersonell, forskere og andre aktuelle aktører skal sammen med Helsedirektoratet utvikle veilederen. Resultater fra tilskuddsprosjektene om utvikling av helhetlige tilbud til pårørende vil tas med som eksempler/modeller til deling i implementering av ny veileder.
Målsettingen er å legge til rette for erfaringsutveksling og kunnskapsspredning, slik at andre kommuner kan dra nytte av nettverkskommunenes erfaringer med å utvikle et helhetlig tilbud til pårørende.