Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1007 (2014-2015)
Innlevert: 21.05.2015
Sendt: 21.05.2015
Besvart: 01.06.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): Under interpellasjonsdebatten om etablering av et Nasjonalt Senter for Krisepsykologi i mars i år, viste ministeren til at organisasjonsformen var en utfordring. Senteret er i dag organisert som et non-profitt AS og har gjentatte ganger prøvd å få avklart med departementet hvilken organisasjonsform som er forenlig med status som nasjonalt kompetansesenter, men uten å få svar.
Hvilken organisasjonsform mener statsråden er forenlig for et senter som ønsker å få direkte økonomisk støtte fra det offentlige?

Begrunnelse

Viser til interpellasjonsdebatt i stortinget 19.mars om etablering av et Senter for Krisepsykologi som et nasjonalt kompetansesenter. Det var bred tverrpolitisk anerkjennelse av kompetansemiljøets betydning og at det er et økende behov for kompetanse i helsetjenestene og på mer forskning på behandling av alvorlig sorg og traumer.
Helseministeren viste i sitt innlegg til at "på grunn av senterets organisering som aksjeselskap har det ikke vært mulig å gi direkte økonomisk støtte til senteret fra offentlige myndigheter."
Senteret er i dag organisert som et non-profitt aksjeselskapselskap og har gjentatte ganger prøvd å få veiledning på hvilken organisasjonsform som departementet mener er forenlig med en søknad om status som nasjonalt kompetansesenter.
Store deler av kulturlivet og ideelle organisasjoner er i dag organisert som aksjeselskap med ideelt formål. Fra kompetansemiljø, slik som jusprofessor Johan Giertsen blir man anbefalt å bruke aksjeselskap med ideelt formål, fordi det er den organisasjonsformen som er best utviklet for å ivareta ulike interesser og formål, og er transparent.
Det viktige for Senter for Krisepsykologi er å få tilbakemelding på hvilke organisasjonsform som er forenlig med det å få direkte økonomisk støtte fra det offentlige og tilfredsstille de formelle kravene for å bli et nasjonalt kompetansesenter.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Senter for Krisepsykologi er en privat virksomhet som opererer i et marked, med salg av tjenester til norske og internasjonale foretak. Dette gjør det nødvendig å vurdere tilskudd opp mot reglene om offentlig støtte. Det at det er et aksjeselskap er ikke i seg selv avgjørende – det er det faktum at virksomheten ikke er en del av den offentlig eide og finansierte tjenesten som innebærer at statsstøttereglene får anvendelse.
Regelverket har de senere årene vært gjenstand for gjennomgripende reformer. Helse- og omsorgsdepartementet vil foreta en gjennomgang av ulike regelverk som berører statlig tilskudd til kunnskaps- og kompetansesentra. Ovennevnte spørsmål vil bli nærmere vurdert i denne sammenhengen.