Skriftlig spørsmål fra Sonja Mandt (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1024 (2014-2015)
Innlevert: 27.05.2015
Sendt: 27.05.2015
Besvart: 04.06.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Sonja Mandt (A)

Spørsmål

Sonja Mandt (A): Når planlegger statsråden at Stortingets vedtak blir iverksatt gjennom ny forskrift, og hvordan sørger departementet for at nye aktører får reell tilgang til e-resepter?

Begrunnelse

Innføring av nettapotek skal gi enklere liv for norske pasienter og flere valgmuligheter gjennom økt konkurranse. Til tross for at Stortinget allerede 16.februar 2014 besluttet at det skulle åpnes for nettapotek, er nye forskrifter ikke sendt på høring.
For å sikre etablering av nye apotekaktører og gode nettapotekløsninger, er det vesentlig at aktørene får tilgang til e-resepter. Tilsynelatende er det ikke sørget for at Helsedirektoratet har kapasitet til å godkjenne nye apotekprogramvare for tilkopling til reseptformidleren. Dette skaper i praksis en monopolsituasjon for dagens apotekaktører. (les: de tre store kjedene), da det eneste godkjente apoteksystem i dag leveres av Apotekforeningens heleide selskap.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Apotekforskriften § 41 annet ledd sier at apotek ikke kan sende reseptpliktige legemidler utenfor apotekets naturlige geografiske kundeområde. Dagens løsninger for nettapotek i Norge er derfor primært begrenset til salg av reseptfrie legemidler og såkalte handelsvarer.
Jeg ønsker å endre regelverket for å åpne for etablering av nettapotek i Norge, og ta sikte på å sende forslag til regelverksendring på høring med sikte på ikrafttredelse fra 1. januar 2016. Bruk av nettapotek skal skje under betryggende forhold, og må reguleres slik at pasientene sikres god informasjon og at forsendelsen er sikker. Høringsnotatet vil ta utgangspunkt i en utredning fra Statens legemiddelverk.
Etablering av rasjonelle nettapotek krever også tekniske tilpasninger i e-resept-løsningen. Uten slike tilpasninger må nettapotek baseres på manuelle oppslag i e-resept, der en apotekansatt gjør oppslaget. Jeg vil gi Helsedirektoratet i oppdrag å gjennomføre en planleggingsfase i løpet av 2015 med sikte på å gjennomføre endringer i e-resept for å legge til rette for effektive nettapotekløsninger som samtidig ivaretar sikkerhet rundt helseopplysninger. I planleggingsfasen skal direktoratet starte dialog med Apotekforeningen og eventuelt andre potensielle aktører innenfor nettapotek, ta ned usikkerhet rundt løsning og planlegge gjennomføring av endringer i e-resept.