Skriftlig spørsmål fra Tore Hagebakken (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1028 (2014-2015)
Innlevert: 27.05.2015
Sendt: 27.05.2015
Besvart: 04.06.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Tore Hagebakken (A)

Spørsmål

Tore Hagebakken (A): Hva vil statsråden gjøre for at befolkningen og tilreisende i store deler av Oppland og Hedmark snart kan få en legehelikopterbase for å bedre akuttberedskapen?

Begrunnelse

Det er store avstander til luftambulansebaser for befolkningstette deler av Oppland og Hedmark, som Mjøs-regionen, og i store hytteområder, som Trysil. Det er også mye gjennomgangstrafikk, turisme og friluftsaktiviteter. Disse delene av Innlandet er nå et av svært få områder i landet med så dårlig dekning, noe som har vært påpekte av regionale og lokale myndigheter ved flere anledninger.
Jeg vil vise til Norsk Luftambulanses dokument om "Kapasitet og basestruktur" der det blant annet står:

"At avansert akuttmedisin kommer raskt fram til pasienten, er vesentlig for å redde liv."

"Luftambulansen representerer det høyeste medisinske kompetansenivået prehospitalt, og tilbyr både avansert diagnostikk og avansert medisinsk behandling. Luftambulansens legehelikoptre kan nå utilgjengelige plasserte pasienter, og raskt frakte dem til rett sykehus. Luftambulansen og den ordinære ambulansetjenesten representerer to ulike behandlingsnivå som utfyller hverandre. Det er derfor viktig at disse ikke settes opp mot verandre slik de ofte gjør når disse tjenestene diskuteres."

Det er på høy tid at Innlandet får en legehelikopterbase som dekker de nevnte områdene, og som samtidig kan avlaste andre områder ved behov.
Alle som jobber i ambulansetjenesten gjør sitt beste, men likevel framstår det som åpenbart at det trengs et legehelikopter i tillegg i de deler av Innlandet som ikke har dette i nødvendig nærhet i dag. Det er ingen grunn til at det lengre skal være et dårligere tilbud her enn ellers i landet.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Det er de regionale helseforetakene og kommunene som har ansvar for å sikre befolkningen hjelp i akuttmedisinske situasjoner. Jeg har i forbindelse med spørsmålet innhentet redegjørelse fra Helse Sør-Øst RHF om etablering av helikopterbase i opptaksområdet til Sykehuset Innlandet HF.
Helse Sør-Øst RHF viser til at nye etableringer av luftambulansebaser bør bygge på analyser av behov og sees i sammenheng med øvrig organisering av spesialisthelsetjenesten som luftambulansetjenesten er en del av. Kommunehelsetjeneste (legevakt) og ambulansetjenesten utfyller hverandre som ledd i en kjede hvor alle leddene må fungere for at den akuttmedisinske kjeden skal være god. Både bilambulansetjenesten og luftambulansetjenesten spiller en viktig rolle i å sikre befolkningen god og likeverdig tilgang til akuttmedisinske tjenester.
En ny helikopterbase vil koste årlig mellom 40 og 50 millioner kroner med dagens materiell og bemanning. En slik kostnad må vurderes opp mot drift av døgnbemannede bilambulanser og andre prioriterte tjenester for befolkningen i regionen. Helse Sør-Øst RHF skriver i sin redegjørelse at de ikke kan se at det per i dag er påvist kapasitetsproblemer eller andre behov som tilsier at store offentlige ressurser bør benyttes til å etablere en ny helikopterbase i regionen.
Det er i dag ingen fastlagte krav til responstid for bilambulanse eller ambulansehelikopter. Responstid er imidlertid drøftet i St. meld. nr. 43 Om akuttmedisinsk beredskap (1999 – 2000). Her framgår det at det er et mål om at 90 prosent av landets befolkning skal nås av legebemannet ambulanse i løpet av 45 minutter.
Helse Sør-Øst RHF viser til at dagens totale ambulansedekning i Innlandet og i regionen er forsvarlig ut fra dagens krav til tjenesten, og de arbeider med å samordne tjenestetilbudet for å utnytte ressursene best mulig.
Driften av luftambulansehelikoptrene i Helse Sør-Øst er 100 prosent dekket av offentlige midler gjennom det regionale helseforetakets driftsbudsjett. Alt helsepersonell ved luftambulansetjenesten er ansatt i helseforetakene i Helse Sør-Øst eller andre regioner.
Det foregår for tiden et prosjekt som skal beskrive modeller for bruk av lege- og spesialsykepleier utenfor sykehus i Helse Sør-Øst. Prosjektet leverer sin rapport til høsten og vil danne et godt grunnlag for å diskutere fremtidige modeller.
Avslutningsvis vil jeg nevne at det regjeringsoppnevnte Akuttutvalget vil levere sin innstilling i desember 2015. Utvalget har fått i mandat å beskrive et helhetlig system som skal ivareta befolkningens behov for trygghet ved akutt sykdom og skade. Luftambulansetjenesten inngår i utvalgets mandat.