Skriftlig spørsmål fra Geir Jørgen Bekkevold (KrF) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1031 (2014-2015)
Innlevert: 27.05.2015
Sendt: 28.05.2015
Besvart: 03.06.2015 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Geir Jørgen Bekkevold (KrF)

Spørsmål

Geir Jørgen Bekkevold (KrF): Stortinget vedtok 13. november 2014 anmodningsvedtak nr. 15, og regjeringen opplyser i sitt forslag til revidert budsjett for 2015 at Bufdir skal utlyse et anbud forbeholdt ideelle aktører med kontraktsperiode på minimum 4+2 år.
Hvordan vil statsråden sikre at Stortingets vedtak om skjermede runder gjennomføres og at intensjonen om et fortsatt sterkt innslag av ideelle tjenester i barnevernet ivaretas, samt at tradisjonen for vekting av kvalitet som viktigere enn pris videreføres?

Begrunnelse

En samlet familie- og kulturkomité har gjentatte ganger understreket verdien av ideelle aktørers bidrag i barnevernet, blant annet i forbindelse med behandlingen av representantforslag fra stortingsrepresentantene Toppe, Navarsete og Arnstad om å videreføre samarbeidsavtalen mellom staten og ideell sektor og om egne anbudsrunder for ideelle organisasjoner innen barnevernet, jf. Innst. 190 S (2013–2014) og Dokument 8:17 S (2013–2014):

«Komiteen mener at ideelle organisasjoner er med på å øke mangfoldet og sikre gode tilbud til barn og unge i barnevernssektoren, sammen med offentlige og private kommersielle aktører. Det er viktig å bevare dette mangfoldet og sikre at ideelle organisasjoner kan fortsette sitt arbeid. Komiteen er opptatt av at barn og unge i barnevernet skal få et godt tilbud, og viser til at arbeid i barnevernet er relasjonsbasert og dermed krever forutsigbarhet og kontinuitet. Komiteen ser behovet for gode vilkår og langsiktighet for de ideelle organisasjonene som tilbyr barnevernstjenester.»

Stortinget vedtok den 13. november 2014, i forbindelse med behandlingen av Dok.8:85 S(2013-2014) anmodningsvedtak nr. 15:

«Stortinget ber om at det våren 2015 utlyses nytt felles anbud på kjøp av faste barnevernsplasser for kommersielle og ideelle aktører. Forutsetningen for felles anbud er at det avklares en løsning for de ideelle aktørenes historiske pensjonsforpliktelser som følge av tidligere krav for å få levere barnevernstjenester. Dersom dette ikke er på plass, forutsettes det at det utlyses skjermet anbud for de ideelle i en tidsperiode på minimum 4 + 2 år. Hvis pensjonsutfordringene løses i avtaleperioden, gis det en gjensidig oppsigelsesmulighet som gir forutsigbarhet for begge parter.»

I regjeringens forslag til revidert budsjett for 2015 opplyses det at regjeringen har nedsatt et ekspertutvalg og avventer utvalgets konklusjon om de ideelle aktørenes historiske pensjonskostnader. Ekspertutvalgets konklusjon vil trolig ikke foreligge før i 2016. Regjeringen vil derfor følge opp anmodningsvedtak nr. 15 ved å legge opp til at Bufdir utlyser skjermet anbud for de ideelle aktørene i en tidsperiode på minimum 4+2 år. Hvis pensjonsutfordringene løses i avtaleperioden, vil det gis en gjensidig oppsigelsesmulighet som gir forutsigbarhet for begge parter (Prop. 119 S(2014–2015) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2015).
Det er bred politisk enighet om at dagens ideelle tilbud også innen barnevernet bør videreføres og at det er nødvendig å sikre at det ideelle innslaget ikke blir mindre enn i dag, men heller større. Undertegnede legger til grunn at volumet på antallet institusjonsplasser som legges ut i den kommende skjermede konkurransen er det samme som ved tidligere anskaffelser. Selv om Stortinget ikke har tallgitt institusjonsplassene i anmodningsforslaget, er det de faste plassene som skulle lyses ut våren 2015 det siktes til, og det spesifiseres altså at disse faste plassene skal forbeholdes ideelle aktører når situasjonen nå er som den er. Det er ikke i tråd med Stortingets intensjon dersom antallet plasser i den kommende skjermede konkurransen blir redusert. KrF forstår det slik at stortingsflertallet ønsker et økt eller videreført volumnivå på ideelle tjenester, og at kvalitet skal vektlegges sterkere enn pris ved kjøp av barneverntjenester.

Solveig Horne (FrP)

Svar

Solveig Horne: For regjeringen er ideelle aktører viktige samarbeidspartnere for det offentlige i tilbudet av helse- og sosialtjenester til befolkningen. Ideelle aktører har høy kompetanse og et stort engasjement, og bidrar til at barnevernet kan tilby et institusjonstilbud tilpasset barns ulike behov.
Bufdir er nå i starten av nye anskaffelser av institusjonsplasser i barnevernet. Det vil bli gjennomført to konkurranser i samme anskaffelsesprosess, hvor den ene konkurransen vil være forbeholdt ideelle aktører.
Avtalene som inngås i konkurransen forbeholdt de ideelle vil inneholde kjøps- og leveransegarantier. Kontraktene med de ideelle aktørene vil på denne måten bidra til redusert risiko knyttet til deres drift av barneverntjenester. I konkurransen som rettes mot både kommersielle og ideelle private aktører, vil det kunngjøres rammeavtaler uten kjøpsgaranti. Tildeling av kontrakter i den skjermede konkurransen vil skje før forhandlinger starter i den åpne konkurransen. De ideelle kan som tidligere delta i begge konkurranser.
Jeg legger til grunn at innretningen på anskaffelsen i de to konkurransene vil sikre skjerming av de ideelle aktørene ved å gi denne gruppen prioritet i den avtaletypen som sikrer mindre risiko i driften.
Det er imidlertid ingen garanti for at antall plasser hos ideelle aktører i barnevernet blir på tilsvarende nivå som i dag. Dette har sammenheng med at det har vært endringer i flere vesentlige forhold de senere år som vil påvirke behovet for institusjonsplasser i neste kontraktsperiode. Det har vært noe nedgang i behovet for institusjonsplasser. Dette kan ventes å fortsette som en følge av at det nå settes i gang forsøk i noen utvalgte kommuner som får større finansieringsansvar og større ansvar for å velge tiltak for det enkelte barn. Erfaringene fra inneværende periode for rammeavtaler, viser også at avtalene har hatt et vesentlig større omfang enn hva behovet i perioden tilsier. Alle disse forholdene vil kunne påvirke rammebetingelsene for sektoren i kommende periode. Som grunnlag for neste kontraktsperiode vil Bufdir derfor gjøre en enda mer systematisk og nøyaktig vurdering av behovet enn det som ligger til grunn for inneværende periode.

Nedgang i etterspørselen etter institusjonsplasser

Jeg er opptatt av å få frem at det samlede behovet for institusjonsplasser faktisk er redusert med 16 % i perioden fra 2010 til 2014, noe som tilsvarer en reduksjon i kapasitetsbehov på ca. 175 plasser. Fra 2013 til 2014 økte den kommunale egenandelen med ca. 15 000 kr. pr. måned. En tilsvarende økning kom også i 2015. Dette kan forsterke tendensen vi har sett med redusert etterspørsel etter tilbud gjennom Bufetat.
Tall fra foregående år viser at Bufetats samlede kapasitet av plasser fortsatt er for høy. Derfor jobber Bufetat parallelt med å omstille institusjonsplasser slik at tilbudet i størst mulig grad gjenspeiler etterspørselen fra kommunene.

Anbud tilpasset behov

Det er regional barnevernsmyndighet som har ansvaret for at tiltaksapparatet er riktig tilpasset og at plasseringene blir forsvarlige. Bufdir er i prosess med å fremskaffe et godt grunnlag for å kunne vurdere behov for plasser. Dette baseres blant annet på antall barn i institusjon i 2014, prognoser for befolkningsutvikling, og ulike scenarioer for endringer i kommunene. Jeg er orientert om at Bufdir i nær fremtid vil motta innspill fra sine regioner om dagens og fremtidig etterspørsel, og det er disse vurderingene som vil bli lagt til grunn for konkurransens omfang.
Bufetat vil ikke nødvendigvis dekke hele sitt behov for plasser via rammeavtaler. Det betyr at det også kan bli aktuelt med enkeltkjøp av institusjonsplasser.

Forsøk med ny ansvarsdeling i barnevernet og økt finansieringsansvar for kommunene

I 2016 vil jeg sette i gang et forsøk med ny ansvarsdeling i barnevernet i et mindre antall kommuner. I forsøket vil kommunene bli gitt et økt ansvar for oppgaver og tiltak på barnevernområdet, samt økt finansieringsansvar for tiltak. Forsøkskommunene vil kompenseres for økt oppgave- og finansieringsansvar gjennom en økning i rammetilskuddet. Forsøkskommunene skal blant annet betale full pris ved bruk omsorgsinstitusjoner, og skal velge plass for det enkelte barn, uavhengig av om tiltaket er offentlig eller privat. Dette vil kunne påvirke forsøkskommunenes etterspørsel etter institusjonsplasser.

Kvalitet og pris

Jeg er svært opptatt av at barn- og unge skal få den hjelpen de trenger, og kvalitet vil være et avgjørende krav i anskaffelsene. Det vil stilles omfattende og absolutte krav til kvalitet for å sikre et forsvarlig tjenestetilbud. De absolutte kravene til kvalitet legger vekt på beste tilgjengelig kunnskap om hva som er godt barnevern, og kravene vil være basert på lover og forskrifter og gjelde for alle institusjoner uavhengig av hvem som er tilbyder.
I tildelingen av kontrakter vil Bufdir ut fra en helhetsvurdering sikre at regionene har tilgang på de institusjonsplassene de trenger for å kunne gi et riktig tilbud til barn kommunen ber om bistand til å plassere. Bufdir ønsker også gjennom anskaffelsen å stimulere til økt kompetanse ved institusjonene. Med kompetanse menes her andel faglærte.
På bakgrunn av dette vil tildelingene bli gjort ut fra en vurdering av Bufetats behov for kontrakter som ivaretar flere hensyn. Det som skal tillegges vekt er på hvilken måte tjenestetilbudet ivaretar barnas ulike interesser og behov, hvilken kvalitet tilbudet har utover de krav som stilles til faglig forsvarlig drift, samt at det må tas hensyn til pris.
I følge regjeringens plattform skal kommunene gis rett til fritt å velge barnevernstiltak etter en vurdering av kvalitet, pris og hva som best hjelper det enkelte barn uavhengig av hvem som leverer tiltaket. Når vi skal utarbeide nye kontrakter blir det viktig å se på dette i en sammenheng. Det offentlige skal ikke betale mer for tjenester av god kvalitet enn det som er nødvendig.

Avslutning

Når konkurransegrunnlaget er klart vil jeg få klarhet i hvor mange plasser som kunngjøres i hver konkurranse og til hver avtaletype. Så sant de ideelle organisasjonenes tilbud tilfredsstiller Bufetats behov for plasser, møter de absolutte kvalitetskravene, tilfredsstiller øvrige kvalitetskriterier i utlysningen og har en akseptabel pris, vil det bli inngått avtaler med ideelle organisasjoner om alle plassene som kunngjøres i den skjermede konkurransen.