Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:1042 (2014-2015)
Innlevert: 29.05.2015
Sendt: 29.05.2015
Besvart: 11.06.2015 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Kari Henriksen (A)

Spørsmål

Kari Henriksen (A): I budsjettet for 2015 viser statsråden til at det er enighet med justisministeren om flere tiltak som skal bedre tilgjengeligheten av arbeids- og velferdsforvaltningenes tjenester, blant annet styrke sin tilstedeværelse i fengslene.
Kan statsråden gi en oversikt over hvilke tiltak de er enige om, om de er skrevet inn i tildelingsbrevet, og hvordan utviklingen har vært mht. penger og stillinger i budsjettene under Solberg-regjeringen?

Begrunnelse

Mange innsatte har omfattende og store utfordringer mht. fysisk og psykisk helse, manglende utdanning, rusavhengighet, stor gjeldsproblematikk og liten tilknytning til arbeidslivet. Det er derfor behov for at den hjelpen iverksettes tidligst mulig etter innsettelse i fengsel, eller etter at soningen starta. Kompetansen hos ansatte i Nav er viktig, og de må ha tid og anledning til å arbeide over tid med de problemene den enkelte har. Stoltenberg regjeringen innførte ordningen Nav i fengsel. Denne ordningen bør utvikles videre og styrkes.

Robert Eriksson (FrP)

Svar

Robert Eriksson: Mitt utgangspunkt er at innsatte har de samme rettighetene som befolkningen for øvrig når det gjelder tjenester fra arbeids- og velferdsforvaltningen etter folketrygdloven og lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. Jeg er opptatt av at arbeids- og velferdsforvaltningen ivaretar de innsattes rett til tjenester på en god og hensiktsmessig måte og at forvaltningen i nødvendig grad samhandler med andre involverte parter for å sikre god overgang fra soning til løslatelse.
I Prop. 1 S (2014-2015) for Arbeids- og sosialdepartementet står følgende:

"For å sikre fortsatt god tilgang til sosiale tjenester, helsetjenester, utdanning mv. for de innsatte og domfelte, vil Justis- og beredskapsdepartementet videreføre samarbeidet med berørte departementer i 2015. Arbeids- og sosialdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet ble våren 2014 enig om en rekke tiltak som skal bedre tilgjengeligheten av arbeids- og velferdsforvaltningens tjenester. Et av tiltakene er at arbeids- og velferdsforvaltningen skal styrke sin tilstedeværelse i fengslene. Departementene tar sikte på å implementere tiltakene i løpet av 2015."

I tillegg til at arbeids- og velferdsforvaltningen skal styrke sin tilstedeværelse, er det enighet om at ansvars- og oppgavefordelingen mellom arbeids- og velferdsforvaltningen skal klargjøres gjennom utarbeidelse av retningslinjer og at samarbeidsavtalen mellom kriminalomsorgen og Arbeids- og velferdsetaten skulle revideres. 13. oktober 2014 ble den nye samarbeidsavtalen inngått. Samarbeidsavtalen angir ansvarsområdene til de respektive avtalepartene. Avtalen har som formål å videreutvikle og systematisere forvaltningssamarbeidet for å legge til rette for at innsatte skal kunne styrke sin tilknytning til arbeidsmarkedet, og at den enkeltes rettigheter i forhold til det Arbeids- og velferdsetatens samlede tjenestetilbud ivaretas. Forvaltningssamarbeidet følges opp i departementets styringsdialog med Arbeids- og velferdsdirektoratet.
Som jeg opplyste i mitt brev av 21. november 2014 til Stortingets president med svar på spørsmål nr. 209/2014, mener jeg at en klargjøring av ansvars- og arbeidsfordeling isolert sett vil kunne bidra til en mer effektiv ressursbruk for både arbeids- og velferdsforvaltningen og kriminalomsorgen. Dette vil kunne bidra til frigjøring av ressurser som kan brukes til å styrke oppfølgingen av de innsatte. I ovennevnte brev opplyste jeg også at det samlet sett ikke var grunnlag for å tallfeste omfanget av økt tilstedeværelse. Jeg mener fortsatt at det ikke er grunnlag for å tallfeste dette, og at behovet for ressursinnsats fra arbeids- og velferdsforvaltningen vil måtte ses i lys av effektiviseringen gjennom en avklart fordeling av roller og ansvar mellom arbeids- og velferdsforvaltningen og kriminalomsorgen.
Arbeids- og velferdsdirektoratet har fått i oppdrag å gjennomføre en to-årig følgeevaluering, som er planlagt igangsatt høsten 2015. Formålet med følgeevalueringen er bl.a. å vurdere om de innsattes rett til tjenester blir ivaretatt og hvordan samarbeidsavtalen mellom Arbeids- og velferdsdirektoratet og Kriminalomsorgsdirektoratet fungerer. Gjennomføringen av følgeevalueringen vil kunne gi svar på om det er behov for å foreta endringer når det gjelder tiltak for å bedre samhandlingen mellom de involverte partene og å bedre tilgjengeligheten til arbeids- og velferdsforvaltningens tjenester til innsatte.