Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1047 (2014-2015)
Innlevert: 29.05.2015
Sendt: 01.06.2015
Besvart: 08.06.2015 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Vil alle private barnevernsinstitusjoner få felles tilbudsfrist, blir det færre skjermede institusjonsplasser enn før og vektlegging av "minstekrav for kvalitet", hvilke konsekvenser mener statsråden dette i tilfellet vil ha for kvaliteten på tjenestene og de ideelles mulighet til å levere barnevernstjenester og kan statsråden redegjøre for om og hvordan regjeringen følger opp Stortingets vedtak om at det skal utlyses skjermede anbud for ideelle innen barnevernet på minimum 4 + 2 år?

Begrunnelse

I Dokument 8:85 S (2013-2014), Innst. 31 S (2014-2015) ble følgende vedtatt:

Stortinget ber om at det våren 2015 utlyses nytt felles anbud på kjøp av faste barnevernsplasser for kommersielle og ideelle aktører. Forutsetningen for felles anbud er at det avklares en løsning for de ideelle aktørenes historiske pensjonsforpliktelser som følge av tidligere krav for å få levere barnevernstjenester. Dersom dette ikke er på plass, forutsettes det at det utlyses skjermet anbud for de ideelle i en tidsperiode på minimum 4 + 2 år. Hvis pensjonsutfordringene løses i avtaleperioden, gis det en gjensidig oppsigelsesmulighet som gir forutsigbarhet for begge parter.
Forutsetningene og behovet for en egen skjermet anbudsrunde for de ideelle er fortsatt tilstede. Ideelt Barnevernsforum melder etter møte med Bufdir 18. mai at Bufdir indikerte et lavere volum enn ved forrige anskaffelse.
I den nylig avsluttede konkurransen forbeholdt ideelle (med 13 måneders kontrakter), ble volumet nedjustert i løpet av konkurransen og nå er altså signalene at antallet skal ytterligere ned. Stortingets vedtak innebærer utlysning av skjermede anbud for ideelle innen barnevernet på minimum 4 + 2 år.
Ideelt Barnevernsforum melder om en utvikling fra hovedvekt på kvalitet til sterkt prispress. I den skjermede konkurransen for ideelle i 2008 var det i tildelingskriteriene en vekting mellom kvalitet og pris på henholdsvis 60/40. I følge Ideelt Barnevernsforum har Bufdir nå forlatt dette og isteden innført et «minstekrav til kvalitet» og sterkt fokus på pris hvor forholdstallet kvalitet/pris blir nærmere 30/70. Stortinget har tydelig vektlagt barns beste ved kjøp av barneverntjenester, da må kvalitet gå foran pris.

Solveig Horne (FrP)

Svar

Solveig Horne: Ideelle aktører er viktige samarbeidspartnere for det offentlige i tilbudet av helse- og sosialtjenester til befolkningen. Ideelle aktører har høy kompetanse og et stort engasjement, og bidrar sammen med private kommersielle og offentlige aktører til at barnevernet kan tilby institusjonsplasser tilpasset barns ulike behov.

Angående tilbudsfrist

Bufdir er nå i starten av nye anskaffelser av institusjonsplasser i barnevernet. Det vil bli gjennomført to konkurranser i samme anskaffelsesprosess, hvor den ene konkurransen vil være forbeholdt ideelle organisasjoner. Dette er i tråd med føringene Stortinget har gitt i anmodningsvedtak 15 den 13. november 2014.
Tildeling av kontrakter i den skjermede konkurransen vil skje før forhandlingene starter i den åpne konkurransen. De ideelle kan som tidligere delta i begge konkurransene. Avtalene som inngås i konkurransen forbeholdt de ideelle vil inneholde kjøps- og leveransegarantier. I konkurransen som rettes mot både kommersielle og ideelle private aktører, vil det kunngjøres rammeavtaler uten kjøpsgaranti.

Antall plasser

Avtalene om faste plasser som utløp 31.januar 2015 hadde ved utløpstidspunktet et omfang på 182 plasser. I inneværende kontraktsperiode som løper til 31. mars 2016, er det inngått avtale om 202 plasser. Dette betyr at ideelle aktører per i dag har avtale om 29 flere plasser sammenlignet med 2014.
I 2014 stod kommersielt og ideelt privat barnevernaktører for om lag 55 prosent av oppholdsdagene på institusjon. Dette var bruk av både faste plasser og avrop på rammeavtaler. De resterende 45 prosenten ble gitt i offentlige institusjoner. Fordelingen av oppholdsdager mellom kommersielle og ideelle institusjoner var på om lag 60 prosent for kommersielle og 40 prosent for ideelle. Sammenlignet med tidligere år har den private andelen vokst fra 52 til 55 prosent. Fordelingen mellom kommersielle og ideelle har holdt seg omtrent på samme nivå.

Når det gjelder innretningen på de to konkurransene som nå skal gjennomføres, legger jeg til grunn at disse vil sikre skjerming av de ideelle aktørene ved å gi denne gruppen prioritet i den avtaletypen som sikrer mindre risiko i driften.
Det er imidlertid ingen garanti for at antall plasser hos ideelle aktører i barnevernet blir på tilsvarende nivå som i dag. Dette har sammenheng med at det har vært endringer i flere vesentlige forhold de senere år som vil påvirke behovet for institusjonsplasser i neste kontraktsperiode. Det har vært noe nedgang i behovet for institusjonsplasser, bl.a. på grunn av økt bruk av fosterhjem. Erfaringene fra inneværende periode for rammeavtaler, viser også at avtalene har hatt et vesentlig større omfang enn hva behovet i perioden tilsier. Alle disse forholdene vil kunne påvirke rammebetingelsene for sektoren i kommende periode. Som grunnlag for neste kontraktsperiode vil Bufdir derfor gjøre en enda mer systematisk og nøyaktig vurdering av behovet enn det som ligger til grunn for inneværende periode.

Kvalitet

Jeg er svært opptatt av at barn og unge skal få den hjelpen de trenger. Kvalitet vil derfor være et avgjørende krav i anskaffelsene. Det vil stilles omfattende og absolutte krav til kvalitet for å sikre et forsvarlig tjenestetilbud. De absolutte kravene til kvalitet legger vekt på beste tilgjengelig kunnskap om hva som er godt barnevern, og vil være basert på lover og forskrifter og gjelde for alle institusjoner uavhengig av hvem som er tilbyder.
I tildelingen av kontrakter vil Bufdir ut fra en helhetsvurdering sikre at regionene har tilgang på de institusjonsplassene de trenger for å kunne gi et riktig tilbud til de barna kommunene ber om bistand til å plassere. På bakgrunn av dette vil tildelingene bli gjort ut fra en vurdering av Bufetats behov for kontrakter som ivaretar flere hensyn. Det som skal tillegges vekt er hvilken måte tjenestetilbudet ivaretar barnas ulike interesser og behov, hvilken kvalitet tilbudet har utover de krav som stilles til faglig forsvarlig drift, samt at det må tas hensyn til pris.
I følge regjeringens plattform skal kommunene gis rett til fritt å velge barnevernstiltak etter en vurdering av kvalitet, pris og hva som best hjelper det enkelte barn uavhengig av hvem som leverer tiltaket. Når vi skal utarbeide nye kontrakter blir det viktig å se på dette i en sammenheng. Vi skal etterspørre tjenester av god kvalitet, men må samtidig sikre at prisen blir riktig. De vilkårene som blir satt for den kommende konkurransen vil på en god måte sikre hensynene til både kvalitet og pris.