Skriftlig spørsmål fra Anne Tingelstad Wøien (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1054 (2014-2015)
Innlevert: 01.06.2015
Sendt: 02.06.2015
Besvart: 09.06.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Anne Tingelstad Wøien (Sp)

Spørsmål

Anne Tingelstad Wøien (Sp): Kan statsråden bekrefte at det fortsatt er viktig å sikre god framdrift og mest mulig kontinuerlig videreføring av veiprosjektet Fønhus-Bagn-Bjørgo og legge fram bompengeproposisjonen for Stortinget og dermed avkrefte at Bagn-Bjørgo ikke vil bli utbygd pga. behov for midler til regjeringens nye veiselskap?

Begrunnelse

Regjeringen har varslet opprettelsen av et nytt veiselskap. I meldingen sier regjeringen at de vil gi selskapet oppgave å bygge og drifte sju navngitte strekninger som er omtalt i NTP 2014-2013. Meldingen sier ingen ting om disse strekningene skal finansieres med friske midler eller om de skal tas fra andre prosjekt.
I Valdres venter man på at proposisjonen om videre utbygging av E16, strekningen Bagn-Bjørgo skal fremmes for Stortinget. Saken ble utsatt etter omgjørelse av bompengeandel fremmet av Frp lokalt. Fønhus-Bang er nå ferdigstilt. I bompengeproposisjon for strekningen sto det at:

"Samferdselsdepartementet vil arbeide for at utbyggingen av hele strekningen Fønhus-Bjørgo skal skje mest mulig kontinuerlig». I pressemelding fra SD 20.3.14 sier statsråden at "Det er viktig å sikre god framdrift slik at vi får til ei mest mogeleg kontinuerlig videreføring av det pågående vegprosjektet Fønhus-Bagn. Det er meningslaust med vegstrekninger der ein byggjer etappevis og med pausar imellom."

Siden første etappe Fønhus-Bagn-Bjørgo nå er gjennomført, bompengeproposisjonen ennå ikke fremlagt for Stortinget og kontrakter ikke er inngått er det bekymring for om statsråden og regjeringen vil gå vekk fra NTP sin prioritering om kontinuerlig utbygging og finansiering av E16 i Valdres.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Regjeringen mener det er viktig å utbedre E16 Bagn-Bjørgo. Jeg minner om at i forslaget til statsbudsjettet for 2014 fra Stoltenberg II regjeringen lå det ikke inne tilstrekkelig midler til planlegging av denne veien. Dagens flertall bevilget derfor 40 millioner kroner ekstra til prosjektering for å sikre rask fremdrift. I tillegg har vi lagt inn 120 millioner kroner ekstra for å redusere bompengesatsene. Det arbeides for tiden med en proposisjon om utbygging og finansiering av E16 på strekningen Bagn – Bjørgo. Samferdselsdepartementet tar sikte på å legge frem proposisjonen så raskt som mulig. Jeg kan dermed avkrefte eventuelle oppkonstruerte rykter om at prioriterte utbyggingsprosjekter vil bli skrinlagt for å finansiere prosjekter i porteføljen til utbyggingsselskapet for veg.