Skriftlig spørsmål fra Stine Renate Håheim (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1056 (2014-2015)
Innlevert: 02.06.2015
Sendt: 02.06.2015
Besvart: 08.06.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Stine Renate Håheim (A)

Spørsmål

Stine Renate Håheim (A): Kan statsråden redegjøre for status i fremdriften i denne saken, og når vil regjeringen komme med en avklaring om Leirin?

Begrunnelse

Regjeringens forslag om å avvikle rutetilbudet ved Fagernes Lufthavn Leirin fikk støtte fra flertallspartiene ved behandlingen av statsbudsjettet for 2015. Alternativet som ble løftet frem var en charterflyplass, og Avinor utreder nå alternative driftskonsepter. Det er med andre stor usikkerhet om hva som blir flyplassens fremtid.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Fagernes lufthavn, Leirin, eies og drives av Avinor med et betydelig underskudd (-7,6 mill. kr i 2013). Rutetrafikken til/fra lufthavna er under ordningen med statlig kjøp av flyruter. Tilbudet består i dag av to daglige flyavganger (ukedager) på ruta Fagernes-Oslo og en avgang søndag. I 2014 var det 3.496 rutepassasjerer, noe som tilsvarer tre passasjerer per avgang i gjennomsnitt. Tilskuddet var på mer enn 3.000 kr per passasjer.
I tillegg til rutetrafikk har Fagernes lufthavn chartertrafikk. Vinteren 2014-2015 var det én ukentlig avgang fra London fra like før jul til midt i mars, i alt 13 avganger.
Ved Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2015 ga flertallet sin tilslutning til regjeringens forslag om å avvikle ordningen med statlig kjøp av flyruta Fagernes – Oslo når inneværende kontrakt går ut 31.mars 2016. Flertallet støttet også at Samferdselsdepartementet setter i gang en prosess med lokale myndigheter og næringsliv for å vurdere framtida og potensialet for lufthavna, herunder det statlige eierskapet. Flertallet mente at utgangspunktet for prosessen må være å finne en driftsform som ivaretar chartertrafikken.
Det er et stort lokalt engasjement for å videreføre lufthavna som en ren charterflyplass. Det har vært avholdt flere møter om saken mellom Samferdselsdepartementet, Avinor og lokale myndigheter og næringsliv, både på politisk og administrativt nivå. For å få et godt grunnlag for videre beslutninger har Samferdselsdepartementet gitt Avinor i oppdrag å skissere ulike modeller for hvordan lufthavna kan driftes som en ren charterflyplass, og anslå hvilke kostnader dette vil innebære. Avinor skal også vurdere statens eierskap og mulige modeller for å overføre eierskapet til lufthavna til lokale aktører.
Avinors utredning skal være ferdig juni 2015, og vil danne grunnlag for regjeringens videre arbeid med saken. I det videre arbeidet vil jeg gå i dialog med lokale myndigheter og næringsliv for å høre deres vurderinger av Avinors utredning og anbefalinger. Jeg vil komme tilbake til Stortinget med min vurdering av saken så snart dette er mulig og hensiktsmessig.