Skriftlig spørsmål fra Abid Raja (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1057 (2014-2015)
Innlevert: 02.06.2015
Sendt: 02.06.2015
Besvart: 11.06.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Abid Raja (V)

Spørsmål

Abid Raja (V): Er regelverket hva gjelder fartsskriver på biler med totalvekt under 3500 kg som får en totalvekt over 3500 kg med tilhenger klart nok, og hvis det er krav om fartsskriver på en slik bil, gjelder det da ved transport som næring, eller vil det også omfatte montører og håndverkere som i ledd av utførelsen av sitt arbeid kjører slike kjøretøy?

Begrunnelse

Det kan være uklarhet rundt kjøring av vanlig bil (under 3500 kg) som har en tilhenger som medfører at totalvekta på "vogntoget" er over 3500 kg. Bil + henger kommer da opp i vekt som blir inntil 7000 kg. Jeg har mottatt henvendelser som tyder på at politi behandler dette forskjellig og mangler kunnskap om regelverket.
Ved kjøring under 100 km fra kontor/verksted så er det ikke tvil om regelverket, da er man unntatt fra kravet.
Noen firmaer har oppdrag et godt stykke fra der de har kontor/verksted. Teknikerne og montører reiser ut for å demontere og montere utstyr, og frakter utstyr til og fra reparasjon. Fordi det kan være uklarhet rundt regelverket velger noen å bruke eksterne transportører som kjører parallelt med servicebilene for å få jobben gjort. Dette gir mer trafikk, miljøet blir belastet med mer utslipp og kundene større kostnader.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Reglene om kjøre- og hviletid for sjåfører, herunder om fartsskriver, omfatter i utgangspunkt all godstransport som foretas med kjøretøy/kjøretøykombinasjon med (samlet) tillatt totalvekt over 3,5 tonn. Når en tilhenger kobles til en bil, stiger tillatt totalvekt. I noen tilfeller vil derfor bruk av tilhenger føre til at transporten faller inn under reglenes virkeområde.
Fra denne hovedregelen er det gjort en rekke unntak. Ett av disse gjelder kjøretøy/kjøretøy-kombinasjon med største tillatt totalvekt ikke over 7,5 tonn som brukes til godstransport av ikke-kommersiell art, jf. forordning (EF) 561/2006 artikkel 3 bokstav h. Dette unntaket har imidlertid begrenset relevans for håndverkere, da deres virksomhet vanligvis er kommersiell.
Et annet unntak, det såkalte håndverkerunntaket, gjelder kjøretøy/kjøretøykombinasjon med største tillatt totalvekt ikke over 7,5 tonn som brukes til å frakte materialer, utstyr eller maskiner som føreren bruker under sitt arbeid, innenfor en radius av 50 km fra stedet der foretaket er hjemmehørende, jf. forordningens artikkel 13 nr. 1 bokstav d. Dette gjelder likevel bare der føring av kjøretøyet ikke er førerens hovedbeskjeftigelse. Dette unntaket er ment å gjøre hverdagen enklere for håndverkere i de tilfellene der oppdraget innebærer så lite kjøring at det må anses som trafikksikkerhetsmessig uproblematisk at kjøringen ikke er underlagt reglene om kjøre- og hviletid. I mars 2015 ble unntaket, for så vidt gjelder transport i EU-landene, utvidet til å gjelde trans-port av materiale mv. innenfor en radius av 100 km fra stedet der foretaket er hjemmehørende. Denne endringen er ennå ikke gjennomført i Norge, og her vil derfor "håndverkerunntaket" fortsatt bare gjelde innenfor en radius på 50 kilometer. Imidlertid blir et forslag til forskrifts-endring til gjennomføring av bl.a. denne unntaksutvidelsen i norsk rett nå sendt på høring.