Skriftlig spørsmål fra Ola Elvestuen (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1063 (2014-2015)
Innlevert: 03.06.2015
Sendt: 03.06.2015
Besvart: 09.06.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Ola Elvestuen (V)

Spørsmål

Ola Elvestuen (V): Hva gjør statsråden for at forbedringen av tilbudet på strekningen Oslo - Stockholm vil finne sted som det opprinnelig var planlagt, ved at Svenska Järnvegar setter inn hurtigtoget X2000 på strekningen?

Begrunnelse

I dag ble det kjent at SJ velger å legge ned satsingen på hurtigtog mellom Oslo og Stockholm som skulle startet 9. august i år. I følge Dagens Nyheter og norsk media skyldes dette at Jernbaneverket igangsetter utskifting av kjøreledningen mellom Kongsvinger og Lillestrøm.
Det at et forbedringstiltak medfører et dårligere tilbud, og ikke et bedre tilbud er ikke akseptabelt.
Ved å sette inn togsettet X2000 på strekningen så vil reisetiden mellom Oslo og Stockholm bli redusert fra 6 til 4,5 timer. Dette vil gjøre at tog får bedre konkurransekraft overfor reisemåter som medfører store klimautslipp. Mellom Stockholm og Malmø er det tilsvarende reisetid og der har toget en markedsandel på 40 %, og SJ har en forventning om en markedsandel på minst 20 % på strekningen Oslo - Stockholm.
Jeg håper derfor det er mulig å finne løsninger som gjør at både linjen får en nødvendig oppgradering og at hurtigtogene mellom Oslo og Stockholm kan gå som opprinnelig planlagt.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Togtilbudet mellom Oslo–Karlstad(–Stockholm) er regulert i en trafikkavtale mellom Samferdselsdepartementet og det svenske Trafikverket som oppdragsgivere og SJ AB som togoperatør, og består av to daglige avganger hver vei. Det overordnede formålet med avtalen er å skape daglige direkte togforbindelser på strekningen Oslo–Karlstad–Stockholm.
Samferdselsdepartementet har hatt en dialog med SJ AB om endring av dagens avtale med innføring av en ekstra daglig avgang på hverdager, raskere kjøretid og bruk av nyere togsett med foreslått oppstart fra august 2015. Raskere kjøretid oppnås gjennom færre stopp, bruk av nyere og raskere tog og forbedret ruteplan. Samferdselsdepartementet har vært svært positiv til SJ ABs foreslåtte tilbudsendring da raskere kjøretid blant annet kan bidra til at toget oppnår økt konkurransekraft mot fly på denne strekningen.
Tidligere i vår sendte Jernbaneverket ut informasjon til alle jernbaneforetak vedrørende planlagte arbeider på Kongsvingerbanen fra våren 2016. Jernbaneverket planla å skifte ut kontaktledningsanlegget (KL-anlegget) på banen på strekningen Lillestrøm–Årnes/Kongsvinger. Dette innebar at Kongsvingerbanen ville stenges på nevnte strekning i tidsrommet kl. 9-14 mandag-lørdag samt ca kl. 4-14 på tilnærmet hver søndag i en periode på opp til 3,5 år.
SJ AB informerte i etterkant Jernbaneverket og Samferdselsdepartementet om at det planlagte arbeidet i sporet på Kongsvingerbanen ville skape problemer for deres togsatsing mellom Oslo og Stockholm. SJ viste blant annet til at det er uaktuelt å benytte buss for tog da det ikke vil være et konkurransedyktig alternativ til fly, som SJ planlegger å ta opp kampen om passasjerene med og at det ikke ville være mulig å oppnå lønnsomhet i satsingen
Det er gjennomført kundemøter mellom SJ AB og Jernbaneverket etter at det planlagte arbeidet i sporet på Kongsvingerbanen ble kjent, hvor også Samferdselsdepartementet har vært til stede. Hensikten med møtene har vært å vurdere hvorvidt det er mulig å gjennomføre arbeidene med utskifting av KL-anlegget på en annen måte som i mindre grad påvirker SJs togtilbud negativt. Kongsvingerbanen er svært trafikkert både på dag- og nattestid og det er dermed mange avveininger å ta ved arbeid i sporet på denne banen.
Jernbaneverket har arbeidet med å se på alternative løsninger frem til fredag 5. juni. Jernbaneverket har kommet frem til en løsning som innebærer en utsettelse av KL-anlegget på Kongsvingerbanen i minst 2 år. Midlene til vedlikehold vil anvendes til annet vedlikehold på jernbanenettet. Jernbaneverket vil allerede nå starte arbeidet med å planlegge KL-arbeider på andre jernbanestrekninger. Dette vil kunne innebære at KL-fornyelse ved andre strekninger vil kunne forseres.
Det har vært et godt samarbeid mellom Jernbaneverket og SJ AB for å finne en god løsning i en krevende situasjon. Det er viktig at Jernbaneverket og togoperatørene sammen før KL-anleggene etter hvert skal skiftes ut, arbeider for å finne gode løsninger som minimerer ulempene ved arbeider i sporet.
SJ ABs togsatsing vil dermed starte opp, som planlagt, 9. august i år.