Skriftlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1068 (2014-2015)
Innlevert: 03.06.2015
Sendt: 03.06.2015
Besvart: 12.06.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Marit Arnstad (Sp)

Spørsmål

Marit Arnstad (Sp): Helse-Midt Norge foreslår å legge ned døgnposten ved Distriktspsykiatrisk senter på Kolvereid i Nord-Trøndelag. En slik nedleggelse vil umuliggjøre kommunens mulighet til å overta virksomheten.
Hva vil statsråden gjøre for å unngå en slik nedlegging?

Begrunnelse

Helse Midt-Norge har over tid nedprioritert rekruttering av fagfolk og foreslår nå å legge ned døgnposten ved DPS på Kolvereid. Regjeringens satsing på psykisk helse kommer rart ut dersom Helseforetaket ikke følger dette opp i praksis.
Nærøy kommune er åpen for å overta dette tilbudet, men trenger mer tid for å forberede dette både med tanke på finansiering og regelverk. En nedleggelse nå vil sterkt redusere muligheten for at kommunen kan overta.
Styret i helseforetaket skulle ha behandlet denne saken mandag denne uken, men saken er nå utsatt og det er fortsatt mulighet for departementet til å korrigere prosessen slik at man ikke mister dette viktige tilbudet i Ytre Namdal.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Regjeringen legger stor vekt på å videreutvikle en desentralisert psykisk helsetjeneste i Norge. Det er derfor gitt tydelige styringssignaler til de regionale helseforetakene om at bl.a. psykisk helsevern skal prioriteres i forhold til somatisk sektor og at veksten skal komme distriktpsykiatriske sentre (DPS) og psykisk helsevern for barn og unge til gode. Oppgaver og ressurser skal overføres fra sykehus til DPS, slik at befolkningen skal kunne motta alle vanlige spesialiserte psykiske helsetjenester ved DPS. Ambulante tjenester og samhandling med kommunene skal videreutvikles. Konkret er det stilt krav om at spesialister (psykiatere og psykologer) skal delta i det ambulante arbeidet, for å sikre kvalitet i utredning og behandling. Videre har regjeringen besluttet å iverksette et prøveprosjekt hvor kommuner med tilstrekkelig kapasitet og kompetanse kan drifte DPS. Forslaget må sees i sammenheng med kommunereformen og gir større kommuner med tilstrekkelig befolkningsgrunnlag en mulighet til å etablere helhetlige psykiske helsetjenester på tvers av de tradisjonelle skillelinjene mellom kommune og DPS.
Det er 71 DPS i Norge. Disse har et befolkningsgrunnlag på fra 13 000 til over 150 000 innbyggere. Regjeringen ønsker å opprettholde en desentralisert struktur, men er kjent med at det er krevende å sikre tilstrekkelig rekruttering og faglig kvalitet ved de minste DPSene. I DPS-veilederen (Helsedirektoratet 2006) ble det anbefalt et befolkningsgrunnlag på fra 30 000 til 75 000 innbyggere, men med tilføyelse om at det kunne være hensiktsmessig med noe større DPS i de større byene. Kolvereid DPS er landets minste DPS. De regionale helseforetakene har ansvar for å planlegge og drifte tjenestene innenfor de rammer og mål som fastsettes av nasjonale myndigheter. Helse Midt-Norge RHF opplyser at forslaget om nedleggelse av døgnposten ved Kolvereid DPS er begrunnet i mangelfull kvalitet på tilbudet som skyldes vanskene med å rekruttere psykiatere og psykologspesialister. Helse Midt-Norge viser til at mennesker med behov for innleggelse i døgnplass har psykiske lidelser som krever spesialistkompetanse og skal sikres et faglig forsvarlig helsetjenestetilbud i helseforetakene, jf. at psykisk helsevern er et fagfelt som er sterkt underlagt lovkrav og formaliteter til bruk av spesialist. Betydelig tilrettelegging og tidvis bruk av tvang må ofte vurderes. Det vises derfor til at spesialistnærvær er en klar forutsetning for forsvarligheten i spesialisthelsetjenesten. Det opplyses videre at Fylkesmannen i Nord-Trøndelag ved tilsyn i desember 2014 påpekte avvik fordi Helse Nord-Trøndelag ikke i tilstrekkelig grad sikret nødvendig spesialistkompetanse ved ytelse av spesialisthelsetjenester til pasienter innlagt ved Kolvereid DPS. Ifølge Helse Midt-Norge har vanskene med rekruttering til Kolvereid DPS har gått over lang tid. Psykiatrisk klinikk i Helse Nord-Trøndelag HF har i flere år vært ISO-sertifisert. Helse Midt-Norge opplyser at det nylig er gjennomført sertifiseringstilsyn ved Det Norske Veritas, som bl.a. gir rekrutteringsarbeidet i norddelen av fylket spesielt god karakter. Det Norske Veritas uttrykker at når det likevel ikke lykkes å få rekruttert rett og nok personell, så viser det hvor utfordrende dette er. Ved deltakelse på jobbmesser i inn- og utland, direkte kontakter mot enkeltpersoner, og bruk av rekrutterings- og utleiebyråer har Helse Nord-Trøndelag delvis lyktes med rekruttering til Sykehuset Namsos, men i praksis så har dette kun erstattet naturlig avgang. Helse Midt-Norge understreker at dette gjelder spesialister. Kolvereid DPS har et stabilt og kompetent miljøpersonale. Helse Midt-Norge opplyser at pasienter med behov for døgnbehandling vil få tilbud ved Sykehuset Namsos og eventuelt ved Sykehuset Levanger. Eventuelle pasienter som er innlagt på Kolvereid når døgnavdelingen stenges vil bli overført til Namsos. Det opplyses videre at
Helse Nord-Trøndelag HF vil styrke de ambulante tjenestene og polikliniske tilbud ved Kolvereid DPS, og at dette gjøres mulig ved spesialister fra Namsos. Avstanden til stedet der de får innleggelse blir større for de aktuelle pasienter i Kolvereid DPS sitt nedslagsfelt. Helse Midt-Norge RHF uttrykker likevel at de er trygge på at kvaliteten i pasienttilbudet blir sikret ved de løsninger som velges.