Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1072 (2014-2015)
Innlevert: 04.06.2015
Sendt: 04.06.2015
Besvart: 12.06.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): BPA-ordninga er innført for at menneske med funksjonsnedsetting skal leve frie liv på like fot med funksjonsfriske. BT 8. juli i 2014 stadfestet helsedepartementet at loven ikke setter tidsavgrensninger på reiser utenfor kommunen. Allikevel praktiserer Bergen kommune en 5 ukers regel for reiser som hindrer brukere å foreta frie valg innenfor tildelt ramme på BPA.
Vil statsråden gripe inn og sikre at Bergen følger loven og innbyggere der får sine rettigheter?

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Noe av det første jeg gjorde som helse- og omsorgsminister var å rettighetsfeste BPA for mennesker med stort behov for praktisk og personlig bistand og avlastning for å sikre at mennesker med funksjonsnedsettelse skal få et aktivt og mest mulig uavhengig liv. I en BPA-ordning er det brukeren som har rollen som arbeidsleder og påtar seg ansvar for organisering og innhold ut fra egne behov. Innen de timerammer som kommunens vedtak om personlig assistanse angir, kan brukeren styre hva assistentene skal gjøre og til hvilke tider assistansen skal gis.
Dersom en kommune skal begrense brukerstyringen, må denne begrensningen ha et saklig grunnlag. Slikt grunnlag vil kunne følge av for eksempel arbeidsmiljøloven og regelverket knyttet til kommunenes overordnede ansvar for tjenesten. Selv om en bruker i prinsippet kan ta med seg sin BPA-assistent ut av kommunen, kan ikke bruker organisere tjenesten på en slik måte at det påfører kommunen særskilte kostnader.
Jeg kjenner ikke detaljene rundt den 5-ukers-regelen i Bergen kommune som representanten Lysbakken viser til. Jeg kan derfor ikke vurdere hvorvidt denne begrensningen i brukerstyringen hviler på et tilstrekkelig saklig grunnlag.
Som helse- og omsorgsminister må jeg uansett forholde meg til at kommunene er selvstendige rettssubjekt som selv står rettslig ansvarlig for sine handlinger. Jeg har ikke adgang til å gripe inn overfor en kommune uten særskilt hjemmel. Dersom brukeren er av den oppfatning at kommunen på en usaklig måte griper inn i vedkommendes rettigheter, bør saken klages inn for fylkesmannen som rette klageinstans.