Skriftlig spørsmål fra Rigmor Andersen Eide (KrF) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1079 (2014-2015)
Innlevert: 05.06.2015
Sendt: 05.06.2015
Besvart: 15.06.2015 av olje- og energiminister Tord Lien

Rigmor Andersen Eide (KrF)

Spørsmål

Rigmor Andersen Eide (KrF): Etablering av plusskundeordning er et tiltak for å kunne nå klimamålene. Ordningen skal gjøre det mulig for forbrukerne å produsere miljøvennlig energi, levere denne i felles målepunkt og betale for nettoforbruket.
Hvordan mener statsråden at plusskundeordningen kan videreutvikles slik at også borettslag og boligsameier kan innlemmes?

Begrunnelse

Industri, organisasjoner og enkeltindivider arbeider daglig med å utvikle og ta i bruk ny og miljøvennlig teknologi. Plusskundeordninen ble etablert som et ledd i arbeidet med å nå forpliktelser knyttet til klimaforliket. Ordningen åpner for blant annet at forbrukerne kan produsere miljøvennlig strøm til eget bruk, og at et eventuelt overskudd tilbakeføres til nettet. Hvert bygg kan muliggjøre produksjon av strøm og evt. gevinst ved å ha et felles målepunkt.
Etter forskriftsendring i 2010 ble det ikke lengere mulig for fellesmåling i boligselskap. Handels- og næringsbygg ble ikke rammet, og forskjellsbehandlingen stenger boligselskapene ute av ordningen. Plusskundeordningen har et potensiale for satsing og utbygging av solcellepanel i Norge. Boligselskaper som har store tak- og fasadearealer egner seg for installering av solceller.

Tord Lien (FrP)

Svar

Tord Lien: I 2010 ble det gitt en generell dispensasjon som innebar at nettselskapene kunne kjøpe overskuddskraft fra såkalte «plusskunder». Dispensasjonen var frivillig å tilby for nettselskapene. Du var kun definert som plusskunde dersom du hadde et større forbruk over året enn hva som ble produsert.
NVE sendte i 2014 et forslag til en ny plusskundeordning på høring. I forslaget er det den enkelte kunde/abonnent som kan bli plusskunde. Det er foreslått strenge begrensninger i hvor mye kraft plusskunden kan selge.
I borettslag og boligsameier vil hver enkelt boenhet være en individuell kunde/abonnent. Dette medfører at alle boenhetene ikke kan dra fordel av at borettslaget eller boligsameiet produserer egen elektrisitet.
I alle borettslag og boligsameier vil det imidlertid være et eget abonnement for å forsyne fellesforbruk som lys, heis, ventilasjon, oppvarming av fellesarealer, felles elkjel og lignende. Med gjeldende forslag til bestemmelser for plusskunder legges det derfor opp til at borettslag og boligsameier som ønsker å produsere egen elektrisitet kan koble denne produksjonen til abonnementet for fellesforbruk.
Det er besluttet at Statnett skal opprette en nasjonal dataløsning (Elhub) for å kostnadseffektivt og sikkert håndtere datamengdene som følger av at alle nå skal få installert automatisk målesystem (AMS). Jeg har tatt initiativ til at NVE, i samarbeid med Statnett, vurderer muligheten for å tilrettelegge Elhub slik at alle boenhetene i et boligsameie kan dra fordel av at borettslaget eller boligsameiet produserer egen elektrisitet. Det vurderes bl.a. om det kan være mulig å legge til rette for en løsning der målerdata fra de enkelte boenhetene blir korrigert basert på hvor mye elektrisitet borettslaget eller boligsameiet produserer.