Skriftlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:1082 (2014-2015)
Innlevert: 05.06.2015
Sendt: 05.06.2015
Besvart: 11.06.2015 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Marit Arnstad (Sp)

Spørsmål

Marit Arnstad (Sp): Vil kommuner som overtar ansvaret for forvaltningsmyndighet for verneområder få tilført økonomiske midler som dekker alle økte utgifter i denne forbindelse?

Begrunnelse

Høsten 2014 ga Klima- og miljødepartementet Miljødirektoratet i oppdrag å gjennomføre delegering av forvaltningsmyndighet for mindre verneområder. Dette vil medføre økte utgifter for de aktuelle kommunene uten at det synes avklart om det vil bli tilført midler til å dekke disse utgiftene.

Tine Sundtoft (H)

Svar

Tine Sundtoft: For å styrke lokaldemokratiet har over 400 kommuner fått tilbud om å overta forvaltningsansvaret for de mindre verneområdene som ikke forvaltes av nasjonalpark- og verneområdestyrer pr i dag. Dette er hovedsak naturreservater og mindre landskapsvernområder, til sammen ca 2600 områder som utgjør ca 20 % av landets totale verneareal.
Forvaltning av verneområdene medfører kostnader knyttet til på den ene side praktisk skjøtsel og forvaltning av områdene og på den andre side administrative oppgaver ved søknadsbehandling mv.
Miljødirektoratet bevilger midler til konkret skjøtsel og forvaltning også til verneområder som forvaltes av kommunene. Kommunene vil få like store ressurser til praktisk forvaltning og skjøtsel av verneområdene som fylkesmennene har fått tidligere.
De administrative kostnadene ved å forvalte verneområdene er i hovedsak knyttet til behandling av søknader om tiltak som er søknadspliktige etter verneforskriften og søknader om dispensasjon fra verneforskriften eller fra naturmangfoldloven. I tillegg er det er det noe administrasjon knyttet til vurdering av behov for forvaltnings- og skjøtselstiltak som danner grunnlag for tildeling av midler fra Miljødirektoratet. Fylkesmennene som har denne oppgaven i dag, bruker anslagsvis mindre enn et ukeverk i snitt pr område. Følgelig vil det administrative ressursbehovet i den enkelte kommune bli beskjedent.
Når ressursbehovet i forbindelse med den generelle oppgaveoverføringen til eventuelle nye, større kommuner skal vurderes, vil jeg se kommunens arbeid med de små verneområdene i sammenheng med andre miljøoppgaver som overføres til kommunene.