Skriftlig spørsmål fra Janne Sjelmo Nordås (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1093 (2014-2015)
Innlevert: 09.06.2015
Sendt: 09.06.2015
Rette vedkommende: Samferdselsministeren
Besvart: 19.06.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Janne Sjelmo Nordås (Sp)

Spørsmål

Janne Sjelmo Nordås (Sp): Hvordan vil statsråden sikre beredskapen i distriktene når det kommer til mobildekning?

Begrunnelse

For andre gang bare i år har innbyggerne i Nusfjord opplevd å miste Telenors mobilnettverk. Det fører både til problem for næringslivet, men aller viktigst så går det på bekostning av helt grunnleggende beredskap og folks trygghet. Nusfjord er ikke den første som opplever brudd i mobildekningen, og det finnes fremdeles deler av landet hvor det bor folk uten mobildekning i hele tatt. I en tid hvor det meste av kommunikasjonen går over mobilnettet og stadig færre benytter seg av fasttelefoni blir mobilnettet en stadig viktigere brikke i den totale beredskapen.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: På få år har nordmenn flest blitt storbrukere av mobilkommunikasjon og vi har blitt vant med å kunne bruke mobilen der vi bor og ferdes. Det kan vi som oftest, men noen ganger oppstår det feil eller vi kommer til steder uten mobildekning. Det er beklagelig når feil oppstår, og vi gjør derfor flere grep for å øke robustheten og oppetiden i de kommersielle ekomnettene.
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har intensivert tilsynet med tilbydernes arbeid med sikkerhet og beredskap i sine nett og har fått på plass gode varslingsrutiner ved utfall. Mye av nedetiden i mobilnettene skyldes strømbrudd på basestasjonene. For å bøte på det er de kommersielle tilbyderne nå pålagt å bekoste reservestrøm på basestasjonene sine.
I distriktsområder, for eksempel i Nusfjord, skal det være minst 4 timer reservestrøm på basestasjonen. Reservestrømmen vil gi brukerne tid til å kontakte hverandre og kunne varsle om skader og ulykker ved strømbrudd. I tillegg bekoster staten mobildekning med tre døgns reservestrøm og sikre linjer på steder som er viktige for lokalt beredskapsarbeid i kommunene. Programmet kalles "Forsterket ekom".
Det siste utfallet i Nusfjord skyldtes en utstyrsfeil på basestasjonen Fisken. Utfallet på Telenors sender varte fra lørdag 6. juni til formiddagen mandag 8. juni. Flakstad kommune opplevde også utfall i forbindelse med ekstremværet Ole og strømbrudd i februar.
På sikt skal alle kommuner i landet ha steder med sikre linjer og tre døgns reservestrøm. Vi har prioritert å starte med kommunene som er mest utsatt for vær og brudd på kommunikasjonen og noen større steder for å høste erfaringer for det videre arbeidet. I 2016 vil Ramberg i Flakstad kommune bygges ut med forsterket ekom. For å øke den generelle robustheten i ekomnettet i regionen vil staten også bidra til å etablere en sjøkabel fra Bodø til Røst. Kabelen vil øke redundansen (flere føringsveier) i ekomnettet.
Selv om det skal bli stadig mer robuste mobilnett, så kan det være et råd til næringsaktører og andre som har et ekstra behov for uavbrutt kommunikasjon i hverdagen at de sikrer seg med alternativer til de kommersielle ekomnettene.
La meg samtidig påpeke at kravene til nett for nødkommunikasjon har strengere krav til oppetid enn i de kommersielle mobilnettene, for bedre å sikre kommunikasjonen for mannskaper som skal hjelpe andre i nød.
Til slutt vil jeg minne representanten om at det er flere enn Telenor som har mobilnett i Norge. NetCom har også en basestasjon som dekker Nusfjord og som fungerte ved det siste utfallet i Telenors nett. Ved nødstilfeller er det mulig å bruke alle de tilgjengelige mobilnettene (ta ut SIM-kortet av telefonen).