Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1097 (2014-2015)
Innlevert: 09.06.2015
Sendt: 10.06.2015
Besvart: 15.06.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Kari Henriksen (A)

Spørsmål

Kari Henriksen (A): Det er viktig å ha på plass nødkommunikasjon når alvorlige ulykker eller kriser inntrer. Nødnett er i dag avhengig av kabler og fiber for å kunne kommunisere i en slik situasjon. Et Norsk selskap NMES A/S, har utviklet et system der kommunikasjonen kan gå via satellitt for både High speed internett, GSM og TETRA-frekvensene.
Vil justisministeren ta initiativ til at det iverksettes et arbeid med å innføre slike løsninger i Norges nødnetts kommunikasjon, og når vil eventuelt et slikt arbeid kunne starte?

Begrunnelse

Vi opplevde under brannen i Lærdal at kommunikasjonssystemet brant opp og at det tok tid før man fikk nødnettet på plass. Direktoratet for nødkommunikasjon uttalte til VG 21.1.2014 at det ikke ville skjedd med nytt digitalt nødnettsystem. Det er derfor viktig å finne og ta i bruk de muligheter som ligger i å ta i bruk digitale systemer. Sammen med Universitetet i Agder, har NMES AS utviklet et slikt digitalt system, som ikke vil være avhengig av kabler eller analoge systemer.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Innledningsvis vil jeg kort nevne hvordan Nødnett er bygget opp på dette området.
Fiberkablene som det henvises til i spørsmålet, er på mange måter ryggraden i systemet og det er fiberkablene som bærer signalene i Nødnett mesteparten av veien mellom brukerene. Først går signalene via radiobølger fra brukerens apparat til nærmeste basestasjon. Deretter går signalet i fiberkabel til en styringssentral som så sender signalet til nøyaktig den basestasjonen der mottageren befinner seg. Det siste stykket ut til mottageren går signalet igjen via radio. Det er bare det ytterste korte hoppet mellom basestasjon og bruker som går via radiobølger. Alle typer mobile radionett, også de kommersielle mobiltelefonnettene vi alle nå bruker, er i prinsippet bygget opp på denne måten. Det er tungtveiende tekniske og økonomiske årsaker til at mobilradiosystemer blir bygget slik. I enkelte situasjoner kan det imidlertid oppstå behov for mobile basestasjoner som utplasseres i områder uten dekning. Store nasjonalparker er ofte vernet mot fremføring av fiberkabler. Det kan også tenkes situasjoner hvor Nødnetts ordinære basestasjoner og fiberkabler blir skadet av brann eller uvær. I slike situasjoner kan man benytte mobile basestasjoner som fraktes ut til området. Mobile basestasjoner må kobles til resten av Nødnett. Dette kan gjøres på flere måter og satelittforbindelse er en aktuell måte. For å skaffe seg kjennskap til hva markedet kan tilby på dette området har DNK vært i dialog med flere leverandører av denne type utstyr, også firmaet NMES A/S. DNK arbeider videre med disse spørsmålene. Dersom man anskaffer satellittutstyr må DNK legge anskaffelsen ut på offentlig anbud. Av hensyn til en eventuell fremtidig anbudsprosess er jeg som statsråd avskåret fra å gå inn i en nærmere diskusjon om fordeler og ulemper ved produkter selskapet NMES A/S leverer.