Skriftlig spørsmål fra Mani Hussaini (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1103 (2014-2015)
Innlevert: 09.06.2015
Sendt: 11.06.2015
Besvart: 19.06.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Mani Hussaini (A)

Spørsmål

Mani Hussaini (A): I 2014 økte regjeringa rammetilskuddet til kommunene med 180 millioner kroner for å øke dekningen i skolehelsetjenesten.
Hvor mange nye helsesøsterårsverk har disse midlene bidratt til?

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg vil først si meg enig med representanten i at det er viktig å ha stort fokus på barn og unge, herunder utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Som representanten påpeker, ble kommunerammen styrket med 180 mill. kroner til disse tjenestene i 2014.
KOSTRA-tall for 2014 ble lagt fram av Statistisk sentralbyrå (SSB) mandag 15. juni. Tallene viser blant annet en vekst i helsesøsterårsverk fra 2013-2014 på 157. Grunnlaget for KOSTRA-tallene skiller ikke mellom helsestasjons- og skolehelsetjeneste, så nøyaktig hvor mange av årsverkene som har kommet skolehelsetjenesten til gode kan jeg ikke svare på.
Jeg mener veksten i helsesøsterårsverk er svært positiv. Det har også vært vekst for andre personellgrupper, men en reduksjon i gruppen ”personell med annen fagutdanning” på 93 årsverk gir en total vekst på 112 årsverk. I 2013 var dette tallet på -9 årsverk. Bevilgningen i 2014 har derfor hatt en betydelig virkning.
Regjeringen har fortsatt styrkingen av helsestasjons- og skolehelsetjenesten i 2015 med ytterligere 270 mill. kroner i kommunerammen. I tillegg er det varslet ytterligere 200 mill. kroner til tjenesten i 2016 i kommuneproposisjonen. Kommunene vet nå at dette ikke er en engangssatsning fra Regjeringen, men en flerårig oppbygging.
Når det er sagt, vil jeg også påpeke at Regjeringen er opptatt av flerfaglighet, samordning og tilgjengelighet til tjenestene. For å oppnå dette er vekst i årsverk viktig, men ikke det eneste som har betydning. Innholdet i og arbeidsformer i tjenesten, og ikke minst samhandlingen med andre tjenester og sektorer, er svært viktig for gode tjenester. Helsesøster er en sentral aktør, men mange kommuner har behov for å styrke også andre personellgrupper knyttet til helsestasjons- og skolehelsetjenesten, som jordmor, fysioterapeut, psykolog og lege, for å nevne noen.