Skriftlig spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:1105 (2014-2015)
Innlevert: 10.06.2015
Sendt: 11.06.2015
Besvart: 18.06.2015 av fiskeriminister Elisabeth Vik Aspaker

André N. Skjelstad (V)

Spørsmål

André N. Skjelstad (V): Mener statsråden at det er forsvarlig å vedta en ny forskrift om tarehøsting uten at den har vært på høring?

Begrunnelse

En arbeidsgruppe har siden høsten 2014 jobbet med et forslag til forskrift for tarehøsting i Nord-Trøndelag. Det har i noen år foregått en prøvehøsting av tare i fylket. I 2014 hadde FMC Polymer (tarehøstingsfirmaet på Karmøy), tillatelse til å ta ut 30 000 tonn tare i sin prøvehøsting. I prøvehøstingsperioden har det også blitt gjennomført et forskningsprosjekt i høstingsområdene. Denne forskningen er utført av Havforskningsinstituttet, men finansiert av FMC Polymer.
Et forslag til ny forskrift ble leverte Fiskeridirektoratet i Bergen. Avtalen var at de skulle sende forskriften ut på høring når forslaget var ferdig utformet fra deres side, noe som aldri ble gjort. Forskriften ble vedtatt uten at arbeidsgruppa og fylkeskommunen, som ledet arbeidet, har blitt informert og uten høringsrunde.
Tarehøsting er omstridt på kysten. Det er interessekonflikter mellom tarehøstingsindustrien, fiskere og naturvernere i flere områder. Siden tareskogen er en fornybar ressurs bør vi forsikre oss om at denne ressursen høstes på en bærekraftig måte, og det er svært viktig at forvaltningen av tareskog er kunnskapsbasert. Undertegnede mener det på denne bakgrunn burde være en grundigere prosess og at forskriften skulle vært sendt ut på høring.

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Svar

Elisabeth Vik Aspaker: Fiskeridirektoratet kan fastsette regionale forskrifter om hvor og når det er tillatt å høste tare i den enkelte region. Forslag til forskrift utarbeides av fylkesvise grupper som ledes av fylkeskommunen, dette følger av forskrift nr. 642 av 13.07.1995 om høsting av tare § 5 første ledd.
Mandatet gitt de fylkesvise arbeidsgruppene innebærer at disse skal vurdere i hvilken utstrekning høsting av tare skal skje i fylket, det skal gjøres en konkret vurdering av hvilke områder som bør være åpne og hvilke områder som bør være stengt for tarehøsting. Arbeidsgruppen skal i forskriftsforslaget ta hensyn til ulike interessekonflikter mellom taretråling og potensielle natur- og næringsinteresser i fylket.
Fylkeskommunen startet arbeidet med regional forskrift om høsting av tare i Nord-Trøndelag allerede i 2013, hvor det ble avholdt orienteringsmøte om at arbeidet med regional forskrift om høsting av tare skulle igangsettes. Første møte i arbeidsgruppen ble avholdt i november 2014, og etter dette ble det sendt oppstartsmelding om arbeidet med regional forskrift om høsting av tare i Nord-Trøndelag i lokal presse. Det har vært dialogmøter mellom fiskere, kommuner og fylkeskommunen. Berørte kommuner, ulike interesseorganisasjoner knyttet til fiskeri- og havbruksnæringen, næringsaktører, forvaltningsorgan og miljø- og naturvernorganisasjoner har blitt bedt om å komme med innspill. Fylkeskommunen i Nord-Trøndelag mottok til sammen seks uttalelser, fra henholdsvis Kystverket Midt-Norge, Fiskarlaget Midt-Norge, Vikna kommune, Leka kommune, FMC Biopolymer og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.
Høringsinnspillene er gjennomgått og diskutert i arbeidsgruppen, og resultatet av disse innspillene er sammenfattet i en rapport sammen med arbeidsgruppens anbefaling til regional forskrift om tarehøsting i Nord-Trøndelag som ble oversendt Fiskeridirektoratet 13.mai 2015.
Det bemerkes at prosessen som beskrives ovenfor er likelydende for samtlige av de regionale forskriftene for høsting av tare. Prosessen i de regionale arbeidsgruppene er i realiteten en høringsprosess på lokalt nivå. Fiskeridirektoratet har ikke selvstendige høringsrunder før de regionale forskriftene fastsettes i de andre fylkene som forvalter høsting av tare. Tanken bak å ha regionale arbeidsgrupper og å gi dette mandatet til fylkeskommunene var nettopp å gi lokale aktører god mulighet for å komme med meningsytringer, og å ha åpne, tydelige prosesser. Det ligger altså i arbeidsgruppenes mandat og oppgave å utarbeide forskriftsforslag på bakgrunn av disse.
Fiskeridirektoratet har forskriftskompetansen og primæransvar for at utkastforslaget fra fylkeskommunen er så godt utredet som mulig før forskrift fastsettes. Fiskeridirektoratet vurderte at sluttrapporten fra arbeidsgruppen ga et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag og at alle parter hadde hatt anledning til å uttale seg i arbeidet som var gjort. Direktoratets oppgave er også å trekke inn andre hensyn. I Nord-Trøndelag har det i perioden fra 2010-2014 blitt gjennomført prøvehøsting av tare, og rapportene og erfaringene fra disse er også lagt til grunn i vurderingen før forskrift fastsettes.
Innenfor dagens ordning med fylkesvise arbeidsgrupper som utarbeider forskriftsforslag for regionale forskrifter for høsting av tare, så er det forsvarlig å vedta forskrift uten ytterligere høringsrunde.