Skriftlig spørsmål fra Marianne Aasen (A) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1108 (2014-2015)
Innlevert: 10.06.2015
Sendt: 11.06.2015
Besvart: 16.06.2015 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Marianne Aasen (A)

Spørsmål

Marianne Aasen (A): Mange kommuner er vertskap for institusjoner som har hele eller deler av sitt behandlingstilbud organisert i vanlige boliger. Samtidig er det ingen krav om å informere kommunen om at det foregår en virksomhet i huset ut over det å være bolig.
Hva mener ministeren om å innføre et informasjonskrav til kommunen når en institusjon etablerer seg for å drive behandling av ungdom som er på tvang?

Begrunnelse

Den tragiske hendelsen ved "Små enheter" i Asker får mye oppmerksomhet. Noe som har kommet fram gjennom media er at ingen av naboene visste at denne eneboligen i realiteten var en barnevernsinstitusjon. Heller ikke Asker kommune visste det og kommunen har i likhet med andre kommune ingen oversikt over hvor mange andre boliger dette gjelder i kommunen. Mange institusjoner som jobber med barnevern og rusavhengighet er organisert i mindre enheter og vanlige boliger, ut fra gode faglige vurderinger. Dette gjelder for mange private institusjoner av en slik art som "Små enheter".
En del av disse rus- og barnevernsinstitusjonene har som fast rutine å melde fra til kommuneledelsen i den aktuelle kommunen om at de planlegger en enhet der. Erfaringen er at dette er trygghetsskapende i seg selv med å informere kommunen på forhånd. Dessuten vil en slik etablert dialog være til nytte for å sikre at åpenhet og informasjonsflyt om noe skulle oppstå.
Man langt fra alle gjør det, og "Små enheter" har ikke vært i kontakt med Asker kommune, ifølge Rådmannen.

Solveig Horne (FrP)

Svar

Solveig Horne: Jeg er enig med representanten i at det vil være trygghetsskapende hvis barneverninstitusjoner som tar imot barn med atferdsproblemer informerer kommuner om virksomheten og den behandling som gis. Slik informasjon er også nødvendig for kommunen for å kunne utføre sine oppgaver på en god måte.
Alle barneverninstitusjoner bør informere kommunen ved etablering av et tiltak etter barnevernloven. Jeg mener derfor at også andre barneverninstitusjoner enn de som driver med behandling bør gi denne informasjon, slik som akuttinstitusjoner og omsorgsinstitusjoner. Det vil sikre åpenhet og nødvendig tillit, som kan bidra til best mulig tilbud for de barna som plasseres på institusjonen.
Jeg vil påse at de statlige barneverninstitusjonene som drives av Bufetat gir denne informasjonen til kommunene. Når det gjelder private institusjoner vil jeg vurdere om dette kan inntas i det pågående arbeidet med å revidere Forskrift om godkjenning av private og kommunale institusjoner.