Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:1114 (2014-2015)
Innlevert: 11.06.2015
Sendt: 11.06.2015
Besvart: 17.06.2015 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Spørsmål

Olaug Vervik Bollestad (KrF): Kan statsråden bekrefte at det ikke finnes flere midler i NAV systemet for å kunne bruke til tilrettelagte arbeidsplasser hos private bedrifter for personer med psykisk utviklingshemming?

Begrunnelse

En ung mann på 19 år er akkurat ferdig med videregående skole med tilrettelagt undervisning. En stor del av undervisningen har vært arbeidstrening, hvor han har hatt arbeidstrening ved en dagligvarebutikk. Her har han trivdes godt, og han ble tilbudt fast jobb fra høsten av. Arbeidsavtale er undertegnet ved hjelp fra skolen han har vært elev ved som en god pådriver. Det ble sjekket med NAV at de skulle gi butikken et lite beløp på 4000 pr måned for å tilrettelegge dette tilbudet for gutten.
Så har plutselig NAV ombestemt seg og sier at eneste tilbud gutten kan få er i et kommunalt tilrettelagt arbeidstilbud, fordi NAV ikke har mer penger til dette.
Her jobber vi for at flere skal ut i arbeid, at det skal legges til rette for at også de som har en funksjonshemming skal kunne være i vanlig tilrettelagt jobb, med mulighet for vanlig jobb etterhvert. Et tilrettelagt arbeid-plass i en kommunal bedrift vil koste samfunnet langt mer enn 4000 kroner pr plass, derfor blir dette ikke rett hverken for gutten eller for samfunnet.

Robert Eriksson (FrP)

Svar

Robert Eriksson: Tildeling av arbeidsrettede tiltak skal skje etter en individuell vurdering der flere tiltak kan være aktuelle. For personer med utviklingshemming vil det særlig være aktuelt å vurdere plass i tiltaket varig tilrettelagt arbeid. Dette tiltaket kan gjennomføres i skjermede virksomheter og i ordinær virksomhet. Ordningen med varig tilrettelagte arbeidsplasser finansieres over kap. 634 post 77. For 2015 er det avsatt ca. 1,25 mrd. kroner over kap. 634 post 77. Det er lagt til grunn at dette gir rom for om lag 9 400 plasser. De senere årene har det vært en gradvis opptrapping av antall plasser over kap. 634 post 77. Antall plasser med varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet har økt mer enn antall plasser i skjermet virksomhet. For tiden er det noe under 1 500 plasser i ordinær virksomhet. Arbeids- og velferdsdirektoratets rapportering til departementet per april viser at Arbeids- og velferdsetaten har gjennomført noen flere plasser enn planlagt hittil i år. Det legges opp til at rammen under kap. 634, post 77 vil bli nyttet fullt ut. Lokalt kan situasjonen variere. Arbeids- og velferdsetaten skal unngå å gå ut over den tildelte økonomiske ramme per år. Det må også tas hensyn til at vekst i antall plasser i tidsubestemte tiltak som varig tilrettelagt arbeid, får større konsekvenser for senere budsjettår enn når tiltaket har begrenset varighet. Samtidig søker etaten å fordele tilbudet om nye plasser jevnt ut over året. Det gjør at det i perioder kan være knapphet på tiltaksplasser enkelte steder.