Skriftlig spørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1116 (2014-2015)
Innlevert: 11.06.2015
Sendt: 11.06.2015
Besvart: 19.06.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Freddy de Ruiter (A)

Spørsmål

Freddy de Ruiter (A): Jeg har fått flere tilbakemeldinger fra brukerrepresentanter og brukerorganisasjoner innenfor helse sør-øst sitt område som mener at brukermedvirkninga ikke er god nok. F.eks. ønsker Sørlandet Sykehus å fjerne muligheten til vararepresentasjon. Det framstår også underlig hvordan disse utvalgene er satt sammen og at de konstituerer seg selv. Det reageres også på den omfattende taushetserklæringa som representantene må signere.
Hvordan kan statsråden bidra til at brukermedvirkningen blir representativ og reell?

Begrunnelse

Har fått flere bekymringsmeldinger fra brukerrepresentanter og organisasjoner som mener at brukermedvirkninga er mangelfull og de ber om gjennomgang og endring av dette.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg er opptatt av at brukernes erfaringer og synspunkter skal legges til grunn for beslutninger om utvikling av helsetjenesten. Jeg har derfor ofte omtalt brukere og pasienter som våre viktigste "endringsagenter" i arbeidet med å skape pasientens helsetjeneste.
Jeg har observert at det har utviklet seg litt ulike rutiner og praksis for brukermedvirkning i helseforetakene, for eksempel når det gjelder rutiner ved oppnevning av brukerutvalg og brukermedvirkning i styrer. Jeg mener derfor at det er behov for en felles gjennomgang for å sikre en enhetlig praksis gjennom å utarbeide felles prinsipper og rutiner for brukermedvirkning, både i regionale helseforetak og helseforetak. Jeg ga derfor de regionale helseforetakene i oppdrag å etablere felles retningslinjer og en enhetlig praksis for brukermedvirkning i foretaksmøtene i januar i år. De regionale helseforetakene er nå i en første fase i dette arbeidet, og arbeider med å samordne retningslinjene. Arbeidet ledes av Helse Nord RHF og skal skje i samarbeid med de regionale brukerutvalgene. Arbeidet er planlagt ferdigstilt ved utgangen av 2015.
Jeg forventer at dette nasjonale arbeidet sikrer gode felles rutiner, og forhåpentligvis gir både brukerrepresentanter og organisasjoner en forutsigbarhet og opplevelse av tillit til brukermedvirkningen i spesialisthelsetjenesten. Det er viktig å sikre både representativitet og reell påvirkningsmulighet gjennom de systemer vi utvikler for brukermedvirkning.
Når det gjelder de konkrete forholdene som tas opp i spørsmålet knyttet til Helse Sør-Øst og Sørlandet sykehus, så har jeg bedt om en orientering fra Helse Sør-Øst RHF.
I Helse Sør-Øst tok brukerutvalget for Helse Sør-Øst RHF i 2012/2013, etter innspill fra brukerutvalg i helseforetak initiativ til å lage en veileder for brukerutvalg med forslag til mandat, rutiner for nominering, oppnevning og konstituering, arbeidsform og administrasjon.
Veilederen ble laget i samarbeid mellom representanter for brukerutvalg i helseforetak, brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF og Helse Sør-Øst RHF. Veilederen ble behandlet i brukerutvalget i mars 2013 og i styret for Helse Sør-Øst RHF i mai 2013.
Veilederen er av rådgivende karakter. De enkelte helseforetak ble oppfordret til, sammen med sine brukerutvalg, å finne en hensiktsmessig avveining mellom de råd som gis i veilederen med sikte på likhet i oppgaver og rammebetingelser, og særegne forhold i hvert helseforetak. I veilederen har en blant annet omtalt bruk av vararepresentanter, hvor det heter: ”Vararepresentasjon anbefales ikke, men ved langvarig fravær bør det vurderes å oppnevne et medlem som går inn som stedfortreder”. Hovedhensynet bak denne anbefalingen var at en ønsket å utvikle brukerutvalget som kollegium. Hvis Sørlandet Sykehus HF ved oppnevning av nytt brukerutvalg velger denne løsningen, legger de seg derfor på samme praksis som de fleste helseforetakene i denne regionen.
Fra samme veileder fremgår det at sammenslutningene av organisasjonene Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO), Samarbeidsorganet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO), Kreftforeningen, Pensjonistforbundet og organisasjoner med virksomhet innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling(TSB) inviteres til å foreslå kandidater til brukerutvalg. Også fylkeskommunale eldreråd kan inviteres til å forslå kandidater. Det er etter Helse Sør-Øst RHFs oppfatning bred enighet om at FFO og SAFO, og eldre gjennom eldreråd eller Pensjonistforbundet foreslår kandidater. Når det gjelder Kreftforeningen og organisasjoner innen TSB er praksis noe ulik, avhengig bl.a. av helseforetakets virksomhet.
Når det gjelder konstituering av brukerutvalg, så er det noe ulik praksis både innen Helse Sør-Øst og nasjonalt. I Helse Sør-Øst er i all hovedsak praksis at utvalgene konstituerer seg selv. Dette har vært ønsket av brukerorganisasjonene.
Frem til 2013 var det ikke vanlig at brukerutvalgets medlemmer og andre brukerrepresentanter underskrev taushetserklæring – selv om det forekom i enkelte helseforetak. Dette var heller ikke praksis i Helse Sør-Øst RHF, siden en svært sjeldent behandlet saker av personsensitiv karakter.
Ved utarbeidelse av veilederen i 2013 kom det innspill fra brukerrepresentantene om at alle medlemmer i brukerutvalg og andre brukerrepresentanter skulle skrive under på taushetserklæring. Bakgrunnen for innspillet var at hensynet til taushet i enkelte saker ikke skulle være til hinder for involvering av brukerrepresentanter. Taushetserklæringen samsvarer med forvaltningslovens regler.
Jeg vil avslutningsvis, igjen understreke at jeg mener at brukermedvirkning er et sentralt tiltak for å sikre ønsket utvikling av helsetjenesten, og jeg forventer at helseforetakene i fellesskap etablerer rutiner som sikrer både representativitet og reell innflytelse.