Skriftlig spørsmål fra Abid Raja (V) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1120 (2014-2015)
Innlevert: 12.06.2015
Sendt: 12.06.2015
Besvart: 19.06.2015 av utenriksminister Børge Brende

Abid Raja (V)

Spørsmål

Abid Raja (V): Hvilke konkrete tiltak ser statsråden for seg i arbeidet med Minoritetsprosjektet de nærmeste årene og hvilke ressurser er satt av innad i UD for å jobbe med dette, spesielt med tanke på fremtidig strategi?

Begrunnelse

Utenriksdepartementet startet i februar 2012 Minoritetsprosjektet for å bidra til å fremme minoriteters rettigheter. I utgangspunktet var prosjektet en respons på forfølgelsen mot kristne i Midtøsten, men utviklet seg raskt til å bli et prosjekt som favnet alle tros- og livssynsminoriteter i hele verden.
Det har blitt utnevnt en spesialutsending for minoriteter og i 2013 ble det avholdt en konferanse om hatefulle ytringer og høyreekstremisme i Europa. Det har også blitt utarbeidet en veileder for arbeid med trosfrihet som er distribuert til relevante utenriksstasjoner. Det har vært avholdt møter med norsk sivilsamfunn så vel som internasjonale eksperter på trosfrihet. Alt dette gir et godt grunnlag for videre arbeid. Men nå er det viktig at arbeidet ikke stopper opp og at Minoritetsprosjektet ikke blir en hvilepute for arbeidet med trosfrihet.
Forfølgelse og diskriminering på grunn av tro og livssyn er i oppadstigende trend, og vi leser og hører nesten daglig om nye overgrep. Menneskerettighetene er under internasjonalt press, og retten til tros- og livssynsfrihet er kontroversiell i mange land og miljøer.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Kampen mot forfølgelse og diskriminering på grunnlag av tro står sentralt i Utenriksdepartementets menneskerettighetspolitikk.
Utenriksdepartementets minoritetsprosjekt setter fokus på religiøse minoriteters situasjon. Prosjektet omfatter politisk dialog, langsiktig arbeid gjennom FN og andre internasjonale organisasjoner, kartlegging av situasjonen i enkeltland og gjennomføring av tiltak på landnivå. Slike tiltak kan eksempelvis omfatte opplæring i menneskerettigheter, bygging av rettsstat og støtte til dialog mellom trosretninger og trossamfunn for å fremme toleranse.
I krig og konflikt er religiøse minoriteter særlig utsatt. Men vold, intoleranse og diskriminering basert på religiøs tilhørighet og livssyn er også et problem i etablerte demokratier. Diskriminering av livssynsminoriteter tas regelmessig opp på politisk nivå med en rekke land.
Gjennom en støtteordning opprettet i Norad bevilges det midler til målrettede tiltak i enkeltland, alene eller sammen med andre land eller organisasjoner. Fra Utenriksdepartementets side er det også gitt støtte til tiltak i flere land og regioner. Arbeidet følges først og fremst opp av de ansvarlige landkontorene og utenriksstasjonene. Vi har også flere medarbeidere i Utenriksdepartementet som har et spesielt fokus på arbeidet med religionsfrihet og religiøse minoriteter.
Vi øker kunnskapsnivået på dette feltet innen utenrikstjenesten. Vi har blant annet utarbeidet en egen veileder for arbeidet med tros- og livssynsminoriteter, som har vist seg nyttig for utenriksstasjonene. Veilederen er oversatt til engelsk.
Det legges stor vekt på tett kontakt med norske trossamfunn og menneskerettighetsorganisasjoner for å kunne trekke på deres kompetanse, nettverk og engasjement.
Vi ser behov for fortsatt økt kunnskap og bevisstgjøring om religiøse minoriteters situasjon og den politiske sprengkraft som ligger i konflikter med religiøse undertoner. Det er prosjektets strategi fremover å styrke denne kompetansen, som del av menneskerettighetsopplæringen i utenrikstjenesten.