Skriftlig spørsmål fra Hårek Elvenes (H) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1123 (2014-2015)
Innlevert: 12.06.2015
Sendt: 15.06.2015
Besvart: 23.06.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Hårek Elvenes (H)

Spørsmål

Hårek Elvenes (H): Hvilke tiltak ser statsråden for seg er nødvendig for å sikre forsvarlig virksomhetsstyring av Politihøyskolen med entydige styringslinjer, og hvilke målbare resultater forventes fra PHS?

Begrunnelse

Rapporten "Styring av Politihøyskolen" konkluderer med at etats- og virksomhetsstyringen av PHS ikke har fungert tilfredsstillende. Det er uklare roller mellom Justis- og beredskapsområdet på flere områder. Det fremkommer dessuten få føringer i tildelingsbrevet til PHS, med få krav til mål og resultater.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Politidirektoratet nedsatte i desember 2013 et utvalg som bl.a. vurderte Politihøgskolens styringsmodell. Utvalget leverte rapporten «Styring av Politihøgskolen – utfordringer, dilemmaer og modeller» i april 2014. Utvalget anbefaler å videreføre dagens styringsmodell, men har også forslag for å bedre styringen og styrke Politihøgskolens rolle i etaten. Anbefalingene fra utvalget ligger til oppfølgning i Politidirektoratet. Jeg avventer Politidirektoratets behandling av rapporten. Jeg mener det er viktig at Politihøgskolen må sikres nødvendig organisatorisk og faglig uavhengighet.
Jeg vil også vise til Prop. 61 LS (2014–2015) Endringer i politiloven mv. (trygghet i hverdagen – nærpolitireformen) og Stortingets behandling av denne. Stortinget sluttet seg regjeringens forslag om at særorganenes fremtidige organisering blir gjenstand for en utredning. Jeg vurderer nå hvordan dette utredningsarbeidet skal organiseres.
Justis- og beredskapsdepartementet utarbeider tildelingsbrev til Politidirektoratet, og det er Politidirektoratet som utarbeider disponeringsskrivet til Politihøgskolen.