Skriftlig spørsmål fra Kirsti Bergstø (SV) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1130 (2014-2015)
Innlevert: 12.06.2015
Sendt: 15.06.2015
Besvart: 19.06.2015 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Kirsti Bergstø (SV)

Spørsmål

Kirsti Bergstø (SV): Hvilke planer foreligger for å videreføre resultatene fra pilotprosjektene og følgeforskningen knyttet til "vi sprenger grenser" slik at programmets målsettinger om å forbedre opplæringstilbudet til elever med utviklingshemning realiseres?

Begrunnelse

Mange elever med lærevansker og utviklingshemninger blir møtt med lave forventinger og får ikke gode nok muligheter for å utvikle seg, i følge Stortingsmeldingen «Læring og fellesskap» (Meld St.18 (2011-2012)).
Derfor tok Kunnskapsdepartementet initiativ til programmet «Vi sprenger grenser». Programmet skulle bidra til å øke forventningene, bevisstheten og kompetansen om læring og utvikling til barn og elever med store sammensatte lærevansker og utviklingshemminger. Slik skulle deres faglige og sosiale utbytte i barnehage og skole økes.
Programmet resulterte i at Statped gjennomførte en rekke pilotprosjekter og følgeforskning som avsluttes innen kort tid.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Programmet Vi sprenger grenser har sin bakgrunn i Meld. St. 18 (2010-2011) Læring og Fellesskap som viser at mange barn og unge med utviklingshemming og store sammensatte lærevansker møtes med lave forventninger og en mangelfull pedagogisk innsats i barnehage og skole. Programmet skal bidra til å øke forventningene, bevisstheten og kompetansen om læring og utvikling hos barn og elever med store, sammensatte lærevansker og utviklingshemming.
Statped fikk i 2013 i oppdrag å planlegge og iverksette piloter i Vi sprenger grenser.
Det er utviklet ulike piloter i hver Statped-region, både i barnehage og i skole. Målsettingen er å utvikle kunnskap som kan forbedre kvaliteten i tjenestene til barn og unge med utviklingshemming og store sammensatte lærevansker. Pilotene er nå i sluttfasen og de har gitt Statped kunnskap som de vil bygge på i sitt videre arbeid. Dette dreier seg blant annet om bruk av teknologi og filmmediet, utvikling av det systemrettede arbeidet, organisering av nettressurser og foreldreopplæring.
I tillegg skal Statped utvikle materiell som skal komme praksisfeltet og foreldre til gode. Det skal blant annet vise fram hvordan god praksis kan fremme læringsutbyttet til, og inkluderingen av, barn og unge med utviklingshemming og store sammensatte lærevansker. Statped laget en oversikt over de mest relevante læringsressursene, samt en startpakke for skoler som har elever i målgruppen for Vi sprenger grenser.
Gjennom følgeforskning og annen evaluering skal Statped få kunnskap om hvordan tiltakene i oppdraget bidrar til å styrke den pedagogiske innsatsen for målgruppen og om effektive flerfaglige arbeidsmodeller. Følgeforskningen er utført av Avdeling for samfunnsforskning ved NTNU, ledet av professor Jan Tøssebro. Rapporten fra følgeforskningen er ferdig i slutten av juni 2015. En oppsummering og evaluering av erfaringene som er gjort i pilotene i regionene og gjennom følgeforskningen, vil skje i september 2015.
Jeg vil samtidig understreke at dette programmet langt fra er det eneste som gjøres for å bedre opplæringstilbudet til elever med utviklingshemming. De siste årene har vi fått ulike meldinger, rapporter og undersøkelser som peker på mangler ved både saksbehandlingen, kompetansen og det reelle opplæringstilbudet til elever som har spesialundervisning. Her er det flere av dagens innsatser som er relevante, blant annet etter- og videreutdanningsstrategi for ansatte i PP-tjenesten, felles nasjonal tilsyn og ny digital veileder. I tillegg er anledningen til bruk av personale i skolen som ikke er ansatt i undervisningsstilling, og som skal hjelpe til i opplæringen, presisert i opplæringsloven.
Jeg forventer at Statped i sin sluttrapport nærmere konkretiserer hvordan de vil bygge videre på den kunnskapen og de erfaringene pilotprosjektene har gitt. Eventuell videre oppfølging av prosjektene vil bli vurdert i budsjettsammenheng.