Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1135 (2014-2015)
Innlevert: 15.06.2015
Sendt: 15.06.2015
Besvart: 17.06.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Kari Henriksen (A)

Spørsmål

Kari Henriksen (A): Justis og politidepartementet utarbeidet i 2011 en handlingsplan mot menneskehandel; "Sammen mot menneskehandel (2011-2014)".
Hva er status for de 35 tiltakene i handlingsplanen nå som tidsperioden for den er utløpt?

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Det er ikke gjennomført noen helhetlig evaluering av handlingsplanen mot menneskehandel (2011-2014). Imidlertid la Europarådets ekspertgruppe GRETA frem en rapport i mai 2013, med en gjennomgang av hvordan Norge følger opp sine forpliktelser etter Europarådets konvensjon om tiltak mot menneskehandel. Konvensjonen dekker et bredt spekter av innsatsen norske myndigheter har igangsatt og gruppens rapport inneholder kritiske betraktninger og forslag til tiltak.
I tillegg til vurderinger av behovet for å videreutvikle eller videreføre allerede igangsatte tiltak har regjeringen lagt resultatene i GRETA rapporten til grunn for det arbeidet som nå er igangsatt med å lage en ny handlingsplan mot menneskehandel.
GRETA har blant annet bedt norske myndigheter se på hvordan vi organiserer identifisering og oppfølgning av mulige ofre for menneskehandel. Det er pekt på at den norske innsatsen er for fragmentert og medfører liten grad av forutsigbarhet for ofre og hjelpeinstanser.
GRETA nevner særlig behovet for å bedre innsatsen for å identifisere barn som er ofre for menneskehandel, og å sørge for en tilpasset oppfølgning av mindreårige ofre. Rapporten trekker frem behovet for å sikre kontinuerlig opplæring av personer som kan komme i kontakt med mulige ofre for menneskehandel, enten dette er sosialarbeidere, politifolk, deltagere i frivillige organisasjoner eller andre.
GRETA anser at Norge må styrke vår evne til å straffeforfølge menneskehandlere, både de som utnytter mennesker innen prostitusjon og innen andre områder. Handlingsplanen må derfor inneholde tiltak knyttet til politiets strategier på feltet. Jeg kan nevne at det for tiden arbeides med å etablere spesialgrupper mot menneskehandel i flere politidistrikter.
Det er nødvendig å sikre god bistand til alle typer ofre for menneskehandel. Vi ser at mennesker utnyttes i stadig flere former for tvangsarbeid og tvangstjenester. Regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet, som ble lansert i januar, inneholder flere tiltak som virker forebyggende mot menneskehandel, men den retter seg ikke mot oppfølgning av ofre.