Skriftlig spørsmål fra Iselin Nybø (V) til finansministeren

Dokument nr. 15:1140 (2014-2015)
Innlevert: 15.06.2015
Sendt: 15.06.2015
Besvart: 22.06.2015 av finansminister Siv Jensen

Iselin Nybø (V)

Spørsmål

Iselin Nybø (V): Hvilke kommuner og kulturbygg har Skatteetaten krevd tilbakebetaling av merverdiavgift for, som tidligere har vært ansett som en del av momskompensasjonsordningen, og hvilke beløp er det?

Begrunnelse

Skatt Vest har gitt melding til Konserthuset i Stavanger IKS om tilbakebetaling av moms, stort kr. 256 mill. av investeringene.
Momskompensasjonsproblematikken har vært velkjent siden 2008 og kommunen skrev allerede den gang til finansdepartementet for avklaring. I april i år fikk kommunen svar, fra Skatt Vest. Bakgrunnen for kravet om tilbakebetaling er unntakene i kompensasjonsloven om at virksomheter som driver økonomisk aktivitet hvor denne kan være i konkurranse med virksomheter som ikke er merverdiavgiftskompensasjonsberettiget. Skatt Sør har kommet til at konserthusene i Stavanger og Kristiansand omfattes av disse unntakene, og dermed ikke er berettiget til merverdiavgiftskompensasjon. Kulturbygget i Kristiansand er kommet i samme situasjon som konserthuset i Stavanger, og jeg ønsker å vite hvor mange andre kulturbygg som har havnet i samme situasjon og hvor store beløp det er snakk om.

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Innledningsvis vil jeg opplyse at Finansdepartementet ikke sitter med oversikt over disse sakene. Mitt svar er derfor basert på opplysninger fra Skattedirektoratet.
Skattedirektoratet viser til at det per i dag, med grunnlag i kompensasjonslovens avskjæring av retten til kompensasjon hvor en kommune driver økonomisk aktivitet i konkurranse med ikke-kompensasjonsberettiget virksomhet, er avholdt kontroll i to virksomheter. Dette gjelder Konserthuset i Stavanger IKS og Kilden Teater- og konserthus i Kristiansand med hhv. 256 millioner kroner og 294 millioner kroner. Disse sakene er omtalt i media.
Skatteetaten har på bakgrunn av kontrollene gitt varsel om tilbakebetaling av utbetalt kompensasjon i disse sakene. På vanlig måte er virksomhetene gitt anledning til å fremføre sine synspunkter for Skatteetaten før det treffes forvaltningsvedtak i sakene. Når forvaltningsvedtak blir truffet, vil det være klageadgang til Skattedirektoratet. Begge sakene er altså tidlig i forvaltningsprosessen.
Under Stoltenberg II-regjeringen ga Finansdepartementet 10. juni 2013 en fortolkningsuttalelse til Stavanger konserthus. I uttalelsen antok departementet at konserthuset i alle fall delvis driver aktivitet som omfattes av den aktuelle begrensningen i kompensasjonsloven. Departementet antok imidlertid også at deler av konserthusets virksomhet kan oppnå kompensasjon etter gjeldende regelverk. Jeg ber om forståelse for at jeg ikke ytterligere kan kommentere de konkrete sakene. Som det fremgår over er disse er til behandling i Skatteetaten.
Skattedirektoratet har opplyst at det med bistand fra regionene er gjennomført en kartlegging av i hvilken grad kommunale og fylkeskommunale virksomheter uriktig kan ha fått utbetalt, eller hvor det er risiko for at de kan ha fått utbetalt, kompensasjon som kan være i strid med den aktuelle begrensningen i kompensasjonsloven. Tilbakemeldingene fra regionene viser at det er vanskelig å gi en god oversikt over alle typetilfeller som eventuelt kan bli rammet. Virksomhetene er organisert forskjellig. I noen tilfeller brukes bygget også til formål som ikke vil omfattes av begrensningen, mens i andre tilfeller kan kompensasjon være avskåret på grunnlag av andre bestemmelser i kompensasjonsloven. Skattedirektoratet har opplyst at anslagene derfor er usikre. Skatteetaten antar likevel at det er risiko for feil knyttet til et større antall nybygg og eksisterende bygg.
Ved utformingen av kompensasjonsregelverket er det flere hensyn som må ivaretas. For å sikre at vi avveier disse hensynene på best mulig måte, vil jeg vurdere behovet for en gjennomgang av den aktuelle begrensningen i kompensasjonsloven. Jeg viser i denne sammenheng til mitt svar av i dag på spørsmål nr. 1139 fra representanten Nybø.