Skriftlig spørsmål fra Abid Raja (V) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1143 (2014-2015)
Innlevert: 15.06.2015
Sendt: 16.06.2015
Besvart: 29.06.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Abid Raja (V)

Spørsmål

Abid Raja (V): Vil statsråden se på mulige endringer i samarbeidet mellom politiet og sykkelrittene slik at det blir lettere å arrangere sykkelritt i Norge?

Begrunnelse

Styrkeprøven er et 545 kilometer langt sykkelritt som går fra Trondheim til Oslo, og hadde i år i utgangspunktet lagt opp til både et konkurranseritt for eliten og det sedvanlige turrittet for mosjonistene.
Mandag 8. juni fikk Styrkeprøven AS beskjed fra Oslo Politidistrikt at de ikke har ressurser og mannskap. Det er heller ikke aktuelt å kunne bruke politiressurser fra andre politidistrikt.
Til TV2 sendte Oslo politidistrikt følgende forklaring:

«Oslo Politidistrikt er av Politidirektoratet gitt i oppgave å koordinere politiinnsatsen i forbindelse med «Styrkeprøven». Oslo politidistrikt har innhentet oversikt fra de impliserte politidistrikter over tilgjengelige ressurser som kan avgis i det aktuelle tidsrommet. Etter en grundig vurdering fra alle seks involverte politidistrikter, viser det seg at det ikke er tilgjengelige politiressurser til å gjennomføre både turritt og konkurranseritt samme dag på en forsvarlig måte. Dette ville krevd store politiressurser, noe politiet har vært åpen om gjennom hele søknadsprosessen.»

Styrkeprøven er helt avhengig av politiets godkjenning for å kunne arrangere rittet. Det har tatt Styrkeprøven over et halvt år å få godkjent traséen og få på plass det formelle rundt sikkerhet til rittet.
Norsk sykkelsport har ingen arena og er prisgitt et godt samarbeid med politi- og vegmyndigheter. Men kostnadene er store. I «Den Store Styrkeprøven» er politikostnadene på 700 000 kroner for de 14 motorsyklene politiet stiller med til turrittet for rundt 6000 deltakere. Konkurranserittet for 50-55 mann, der politiet krevde at åtte motorsykler var nødvendig, mister nå elitestatusen og inngår i det vanlige turrittet.
Andre eksempelet er NM i Eidsvold 2014 der kostnaden var 110 000 kroner i politivaktkostnad eller Hero Petit Prix i Maridalen, som ikke er blitt arrangert de siste to årene på grunn av politikostnadene. For å passe på 120 ungdommer måtte arrangøren bruke 105 000 kroner på politipålagte kostnader.
I 2014 arrangerte Oslo-klubben IK Hero NorgesCup for nesten 300 eliteryttere fra hele landet. Ifølge Bjørn Holter, ansvarlig for elitegruppen i IK Hero, kostet politivaktholdet kr. 96 000 for to dager med ritt i Maridalen.
Norges Cykleforbund (NCF) har adressert denne problemstillingen en rekke ganger i forbindelse med gjennomføring av bl.a. ritt for Norges-eliten i landevei (NorgesCup). Generalsekretær i NCF, Bjørn Sætre, beskriver utfordringen slik overfor bladet Landevei:

«Det største problemet for rittarrangører er Politi- og vaktkostnader. Med dekning i politiloven § 25 har politiet lov til å belaste arrangører helt- eller delvis for kostnadene ved et arrangement. I dag er denne kostanden 880 kr pr time/politimann. Når spesielt Oslo-politiet i tillegg ikke aksepterer å delegere oppgaver til sivile vakter (trafikkbetjenter), slik entreprenører får ved vegbygging, så blir dette dyrt.»

Til sammenligning har Vätternrundan, som er Sveriges største sykkelritt med 17 000 deltakere, politikostnader på null kroner, siden politiet ser det som sin oppgave å passe på publikum.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Mitt inntrykk er at politiet generelt er positive til å stille med ressurser i store turritt som «Styrkeprøven». Politiets ressursbruk må imidlertid balanseres mot andre viktige oppgaver.
Utgangspunktet for avholdelse av sykkelritt som «Styrkeprøven» er søknad til Statens vegvesen. Politiet er høringsinstans i vurderingen av slike søknader. Politiets hovedoppgave i forbindelse med større sykkelarrangement er å ivareta trafikksikkerhet og fremkommelighet for syklistene og andre trafikanter.
Oslo politidistrikt er gitt i oppgave å koordinere politiinnsatsen mellom de seks involverte politidistriktene langs traséen mellom Trondheim og Oslo under «Styrkeprøven». Dette har Oslo politidistrikt gjort i mange år, og politiet har stilt med tilstrekkelig ressurser (14 politimotorsykler og 14 tjenestepersoner), slik at om lag 6000 syklister har kunnet gjennomføre turrittet. Oslo politidistrikt opplyser at de er positive til fortsatt å koordinere politidistriktenes innsats, stille med ressurser, og videreføre samarbeidet med arrangøren om turrittet.
Jeg legger til grunn at politiet generelt strekker seg langt for å bidra til gjennomføring av ulike arrangementer. Det må imidlertid være opp til stedlig politiledelse å prioritere de ressursene politidistriktene disponerer over.