Skriftlig spørsmål fra Margunn Ebbesen (H) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1144 (2014-2015)
Innlevert: 15.06.2015
Sendt: 16.06.2015
Besvart: 23.06.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Margunn Ebbesen (H)

Spørsmål

Margunn Ebbesen (H): Hva er gjort for å involvere Tjeldsund kommune og Norges brannskole i Fjelldal i forbindelse med etableringen av den offentlige fagskolen for utdanning av brann- og redningspersonell som skal lokaliseres til Norges brannskole i Tjeldsund kommune?

Begrunnelse

I vinter gikk det ut pressemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet om at fagskolen for utdanning av brann- og redningspersonell skulle lokaliseres til Tjeldsund kommune i tilknytning til Norges Brannskole, Fjelldal. I pressemeldingen går det klart frem at den del av teoriundervisningen som vanskelig kan gjennomføres ved Norges brannskole gjøres i samarbeid med høyskolemiljøet i Harstad.
Er kjent med at oppdragsbrevet gikk til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap i mars i år, og at planforslaget skal legges frem for Justis- og beredskapsdepartementet innen 1. juli i år.
For å få en best mulig plan for både NOKUT godkjenning og realistisk fremdriftsplan er det nødvendig med involvering av aktuelle samarbeidspartnere som Tjeldsund kommune og Norges brannskole.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) fikk i mars i år i oppdrag å utarbeide et forslag til plan for hvordan arbeidet med å etablere en fagskole for brann- og redningspersonell kan organiseres og gjennomføres. Planen skal blant annet inneholde forslag til aktiviteter/tiltak, arbeidsorganisering, fremdrift og milepæler, som vil inkludere kontakt med Tjeldsund kommune og Norges brannskole i Fjelldal. Planforslaget skal legges frem for Justis- og beredskapsdepartementet (JD) innen 1. juli 2015.