Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1146 (2014-2015)
Innlevert: 16.06.2015
Sendt: 16.06.2015
Besvart: 23.06.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Kari Henriksen (A)

Spørsmål

Kari Henriksen (A): Nye narkotiske stoffer er lett tilgjengelig på nett. Billig og konsentrert, og enkelt å skjule. Norge ligger høyt på antall dødsfall etter inntak av PMMA, et ecxtasyliknende stoff. Det er behov for å styrke kontrollen med post og kurer-tjenester og bedre samarbeidet mellom politi og tollvesen. Det er også behov for økt analysekapasitet. I dag kan ikke Tollvesenets analyser av narkotiske stoffer legges fram for retten.
Hva vil ministeren gjøre for å styrke tiltak for å avsløre slik import?

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Internett er en vesentlig kanal for omsetning av narkotiske stoffer. For å stå bedre rustet til å møte denne kriminalitetsutfordringen har Kripos over tid bygget, og bygger fortsatt, kapasitet på tilstedeværelse på internett. Formålet med dette er å sette politiet bedre i stand til å ha oversikt over de ulike omsetningskanalene for narkotika på internett, samt bedre politiets evne til å bekjempe slik omsetning.
Politiets tilstedeværelse på nett er ikke fokusert på omsetning av nye psykoaktive rusmidler alene, men på omsetning av alle former for narkotika på internett. Konkret kan vises til siste ukes aksjoner fra Kripos, mot store omsetningsledd for narkotika via det som omtales som Dark Web (det mørke nettet).
Effektiv bekjempelse av slik omsetning inkluderer naturligvis samarbeid med Toll- og avgiftsdirektoratet (TAD) i konkrete saker og prosjekter, samt samarbeid med hensyn til kompetansebygging. Allerede i 2013 ble det gjennomført et samarbeidsprosjekt med TAD der kartlegging av omsetningskanaler for nye psykoaktive rusmidler var tema. I tillegg til at Kripos flere ganger har bidratt med enkeltstående kompetansehevende tiltak overfor TAD/Tollvesenet på temaene psykoaktive rusmidler, anonymiseringsnettverk/-tjenester og cryptovaluta, deltok TAD også på nytt kurs i etterretningsarbeid på internett, avholdt på Kripos i 2014.
Det er også etablert et samarbeid mellom politi- og tolletatene i de nordiske land, med formål å bekjempe organisert og annen alvorlig kriminalitet. Gjennom dette samarbeidet er det etablert en sambandsmannsordning med 30 tjenestemenn fra toll og politi i Norden, som er stasjonert i 38 land.
Romerike politidistrikt gjennomførte i perioden februar til april 2015 et prøveprosjekt med kontroll av innenlandsk post med narkotikahunder. Prosjektet ga god kunnskap om slike kontroller. Med utgangspunkt i de erfaringene som ble innhentet gjennom prosjektet har jeg bedt Politidirektoratet ta initiativ til at det etableres et prosjekt der politiet, posten og tollvesenet skal samarbeide når det gjelder kontroll med postsendinger med sikte på å avdekke ulovlig narkotika. Både ulik metodebruk, herunder bruk av narkotikahundeekvipasjer, ressursbehov og praktisk gjennomføring, herunder postens behov for raske leveranser, skal omfattes av prosjektet.
Jeg er kjent med at det har vært utfordringer knyttet til analysekapasiteten, men Politidirektoratet igangsetter et prosjekt for å få på plass et nytt datasystem – Laboratory Information Manager System (LIMS) – ved Kripos. Dette vil foruten å øke kvaliteten gjennom økt notoritet og sporbarhet, også være med på å redusere manuelle rutiner for på denne måten, på sikt, kunne få frigjort ressurser slik at eksisterende restanser kan bli redusert.
For øvrig endret også Riksadvokaten "foreleggsdirektivet", jf. Rundskriv 2/2014 datert 26. juni 2014, noe som har bidratt til å redusere restansene – herunder unngå at det foretas analyser i saker hvor dette ikke er nødvendig.