Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1150 (2014-2015)
Innlevert: 16.06.2015
Sendt: 16.06.2015
Besvart: 25.06.2015 av olje- og energiminister Tord Lien

Terje Aasland (A)

Spørsmål

Terje Aasland (A): Når forventer statsråden at endelig avgjørelse på utbygging av Sauland Kraftverk kan foreligge, og vil statsråden bidra til at behandlingen kan skje så raskt som mulig?

Begrunnelse

Sauland kraftverk AS eies av Skagerak 67 %, Notodden kommune 16 %, Hjartdal kommune 15 % og grunneigarar 2 %. Dette er et av de største vasskraftprosjektene på Østlandet med en årsproduksjon ca. 218 GwH - nok til ca. 11 000 husstander.
Prosjektet bygges ut i et allerede regulert område (Hjartdølautbygginga på 50 tallet). NVE avga si innstilling til utbygging av Sauland Kraftverk til OED 13.2.2014. Prosjektet ligger nå til avgjørelse i OED. Utbyggerne mener det er viktig at dette prosjektet kommer inn under sertifikatordningen og det er derfor ytret bekymring over at OED sin avgjørelse lar vente på seg.

Tord Lien (FrP)

Svar

Tord Lien: Søknaden om bygging av Sauland kraftverk omfatter utbygging av to hovedelver, Hjartdøla og Skogsåa, og syv tilløpsbekker. Saken reiser viktige og kompliserte problemstillinger knyttet til bl.a. landskap, friluftsliv og rødlistede arter, særlig elvemusling som er en nasjonal ansvarsart for Norge.
Etter at NVE avga innstilling avholdt departementet befaring i august i fjor. Etter dette valgte Sauland Kraft måneden etter å endre sin søknad på flere punkter, herunder ta ut inntakene Øvre Skorva og Vesleåa/Kjempa, innføre minsteslipp på inntakene i Nedre Skorva og Grovaråa og endre minstevannføringskravet i Hjartdøla og Omnesfossen. Som grunnlag for endringene ble det fremlagt seks nye rapporter utarbeidet av Norconsult om strømforhold, elvemusling/ørret, hydrologi, vegetasjon, naturtyper og landskapsvirkninger.
Sauland Kraft sendte deretter en planendringssøknad 25.03 i år med endringer i prosjektutformingen. I tillegg sendte Skagerak Energi, som er ansvarlig for nettutbyggingen, en planendringssøknad for flytting av omkoblingsanlegget 27.04. I tråd med forvaltningslovens krav har departementet sørget for at berørte parter er blitt hørt etter først å ha innhentet merknader fra NVE om planendringene og de nye fagutredningene. Høringsfristen for den siste planendringssøknaden gikk først ut ved siste månedsskifte.
Vi har forståelse for at utbygger ønsker en rask saksbehandling fra departementets side. I denne saken har jeg gjort det som skal til for å sørge for en hurtig og forsvarlig fremdrift, men det forutsetter samtidig at søker ikke forlenger prosessen med stadige planendringssøknader. Som representanten sikkert har forståelse for, vil det ikke være mulig å foreta sluttbehandlingen før arbeidet med planendringene er sluttført.
Sauland kraftverk representerer en stor vannkraftutbygging som kan gi mye fornybar og til dels regulerbar kraftproduksjon. Behandlingen av saken har derfor høy prioritet i departementet. Jeg tar sikte på en avgjørelse før jul.