Skriftlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til finansministeren

Dokument nr. 15:1152 (2014-2015)
Innlevert: 17.06.2015
Sendt: 17.06.2015
Besvart: 25.06.2015 av finansminister Siv Jensen

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Spørsmål

Trygve Slagsvold Vedum (Sp): Vil statsråden sikre at Skatt øst Kongsvingers kontor opprettholdes og ikke nedbemannes i forbindelse med at Skatteetatens kontorstruktur nå er oppe til vurdering?

Begrunnelse

Finansdepartementet har gitt Skattedirektoratet i oppdrag å vurdere etatens kontorstruktur med sikte på å redusere antall kontorer. Ansatte ved Skatt øst Kongsvinger frykter at dette vil medføre at deres kontorsted vil bli lagt ned.
I revidert nasjonalbudsjett for 2015 la regjeringen frem nye retningslinjer for lokalisering av statlige arbeidsplasser der det fremgikk at den statlige lokaliseringspolitikken blant annet skal bidra til en fordeling av statlige arbeidsplasser som bidrar til å utvikle robuste arbeidsmarkedsregioner i alle deler av landet og at nye og omlokaliserte statlige virksomheter i hovedsak blir lokalisert utenfor Oslo.
For Glåmdalsregionen er statlige arbeidsplasser viktig. Regionen er hjemsted for Norges nest største grenseovergang. I dag samarbeides det godt med Gränstjänsten, et samarbeid som de ansatte frykter at kan bli vanskelig å opprettholde dersom arbeidsplassene på Kongsvinger flyttes lenger unna grenseovergangen.

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Som et ledd i Regjeringens arbeid med å oppnå en bedre og mer effektiv skatte- og avgiftsforvaltning, har Finansdepartementet gitt Skatteetaten i oppdrag å utrede en ny kontorstruktur for etaten. Kontorstrukturen og den geografiske plasseringen av skattekontorene skal blant annet vurderes i sammenheng med overføring av ansvaret for særavgifter og mva. ved innførsel fra Toll- og avgiftsetaten. En ny kontorstruktur skal legge til rette for at etaten kan løse oppgavene på en bedre og mer effektiv måte. Dette tilsier færre kontorer og større fagmiljøer.
En ny kontorstruktur skal gjennomføres i henhold til "Retningslinjer for lokalisering av statlige arbeidsplasser og tjenesteproduksjon" av 28. november 2014. Jeg legger til grunn at en samlet sett skal opprettholde en god regional fordeling av arbeidsplassene og et godt tjenestetilbud til skattyterne. Staten skal bidra til å utvikle og bruke verdifull kompetanse i hele landet. Kontorstrukturen i Skatteetaten må bygge på en helhetlig vurdering av dette, og andre forhold som faglige behov, effektiv ressursbruk, kvaliteten på tjenestetilbudet og hensyn til etterlevelse og rettssikkerhet.
Skatteetaten har i dag, som du nevner, et godt samarbeid med Gränstjänsten. Skatt øst deltar på grenserådmøter med Gränstjänsten to til tre ganger i året. Skatteetaten samarbeider også med Gränstjänsten og svenske skattemyndigheter om veiledning i forbindelse med selvangivelsesperioden. Skatteetaten har også arbeidet sammen med Gränstjänsten om opprettelse av det nye utenlandssenteret på Grålum i Østfold som ble åpnet 16. juni 2015. Samarbeidet med Gränstjänsten vil bli ivaretatt også i fremtiden.
Jeg har forståelse for at prosessen med å utrede en ny kontorstruktur kan føre til usikkerhet for ansatte ved skattekontorene rundt om i landet. Hvilke kontor som vil bestå må imidlertid bygge på en helhetlig vurdering av de forholdene jeg har nevnt over. Jeg kan derfor ikke nå gi noen løfter om hvilke kontorer som skal opprettholdes før Skatteetatens utredning foreligger.