Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:1156 (2014-2015)
Innlevert: 17.06.2015
Sendt: 18.06.2015
Besvart: 22.06.2015 av fiskeriminister Elisabeth Vik Aspaker

Ingvild Kjerkol (A)

Spørsmål

Ingvild Kjerkol (A): Regjeringens ambisjon er å flytte makt og myndighet tilbake til lokalpolitikerne slik at de kan finne de beste løsningene for sine lokalsamfunn. Slik uttaler kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og regjeringen seg.
Hvordan forklarer fiskeriministeren, sett i lys av regjeringens overnevnte ambisjon, at arbeidsgruppens godt lokalt forankrede forslag ble oversett og forskriften blir vedtatt uten at den avtalte høringsrunden ble gjennomført?

Begrunnelse

Fiskeridirektoratet kan fastsette regionale forskrifter om hvor og når det er tillatt å høste tare i den enkelte region. Forslag til forskrift skal utarbeides av fylkesvise arbeidsgrupper som ledes av fylkeskommunen. Arbeidsgruppen skal videre vurdere i hvilken utstrekning høsting av tare skal skje i ulike steder i fylket. Det skal gjennomføres en konkret vurdering av hvilke områder som bør være åpne for tarehøsting og hvilke områder som bør være stengt. Arbeidsgruppen skal i dette arbeidet ta hensyn til ulike interessekonflikter mellom taretråling og potensielle natur- og næringsinteresser i fylket. Den 13.mai oversendte Nord-Trøndelag fylkeskommune arbeidsgruppas sluttrapport til forslag om forskrift om høsting av tare i Nord-Trøndelag til Fiskeridirektøren. Rapporten var et resultat av en bred prosess som sikret lokal forankring og ivaretok hensynet til de ulike næringsinteressene på en balansert måte. Rapporten ble levert før tiden, og det var avtalt at Fiskeridirektoratets forskrift skulle sendes på høring til berørte parter før den ble vedtatt med virkning fra 1.10.2015.
Forskriften ble vedtatt 5.6.2015, uten at den hadde vært på høring, og uten at vesentlige deler av rapporten var hensyntatt. Det ble ikke gitt forvarsel til arbeidsgruppen eller andre lokale interesser, om at det ble åpnet for tarehøsting i Nord-Trøndelag med umiddelbar virkning den 5.6.2015.

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Svar

Elisabeth Vik Aspaker: Fiskeridirektoratet kan fastsette regionale forskrifter om hvor og når det er tillatt å høste tare i den enkelte region. Forslag til forskrift utarbeides av fylkesvise grupper som ledes av fylkeskommunen, dette følger av forskrift nr. 642 av 13.07.1995 om høsting av tare § 5 første ledd.
Mandatet gitt de fylkesvise arbeidsgruppene innebærer at disse skal vurdere i hvilken utstrekning høsting av tare skal skje i fylket, det skal gjøres en konkret vurdering av hvilke områder som bør være åpne og hvilke områder som bør være stengt for tarehøsting. Arbeidsgruppen skal i forskriftsforslaget ta hensyn til ulike interessekonflikter mellom taretråling og potensielle natur- og næringsinteresser i fylket.
Fylkeskommunen startet arbeidet med regional forskrift om høsting av tare i Nord-Trøndelag allerede i 2013, hvor det ble avholdt orienteringsmøte om at arbeidet med regional forskrift om høsting av tare skulle igangsettes. Første møte i arbeidsgruppen ble avholdt i november 2014, og etter dette ble det sendt oppstartsmelding om arbeidet med regional forskrift om høsting av tare i Nord-Trøndelag i lokal presse. Det har vært dialogmøter mellom fiskere, kommuner og fylkeskommunen. Berørte kommuner, ulike interesseorganisasjoner knyttet til fiskeri- og havbruksnæringen, næringsaktører, forvaltningsorgan og miljø- og naturvernorganisasjoner har blitt bedt om å komme med innspill. Fylkeskommunen i Nord-Trøndelag mottok til sammen seks uttalelser, fra henholdsvis Kystverket Midt-Norge, Fiskarlaget Midt-Norge, Vikna kommune, Leka kommune, FMC Biopolymer og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.
Høringsinnspillene er gjennomgått og diskutert i arbeidsgruppen, og resultatet av disse innspillene er sammenfattet i en rapport sammen med arbeidsgruppens anbefaling til regional forskrift om tarehøsting i Nord-Trøndelag, som ble oversendt Fiskeridirektoratet 13. mai 2015.
Prosessen i de regionale arbeidsgruppene er i realiteten en høringsprosess på lokalt nivå, og er lik for alle de regionale forskriftene som fastsettes. Fiskeridirektoratet har ikke selvstendige høringsrunder før de regionale forskriftene fastsettes i de andre fylkene som forvalter høsting av tare. Tanken bak å ha regionale arbeidsgrupper og å gi dette mandatet til fylkeskommunene var nettopp å gi lokale aktører god mulighet for å komme med meningsytringer, og å ha åpne, tydelige prosesser. Det ligger altså i arbeidsgruppenes mandat og oppgave å utarbeide forskriftsforslag på bakgrunn av disse.
Fiskeridirektoratet har forskriftskompetansen og primæransvar for at utkastet fra fylkeskommunen er så godt utredet som mulig før forskrift fastsettes. Fiskeridirektoratet vurderte at sluttrapporten fra arbeidsgruppen ga et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag og at alle parter hadde hatt anledning til å uttale seg i arbeidet som var gjort. Direktoratets oppgave er også å trekke inn andre hensyn. I Nord-Trøndelag har det i perioden fra 2010-2014 blitt gjennomført prøvehøsting av tare, og rapportene og erfaringene fra disse er også lagt til grunn i vurderingen før forskrift fastsettes. Når vi i tillegg hadde en situasjon med akutt mangel på råstoff for videreforedlingsbedriften, med fare for stenging av fabrikker og permittering av ansatte, så var dette også et hensyn som talte for å ikke vente nesten et halvt år med forskriftsfastsettelsen.
Arbeidsgruppens arbeid har ikke blitt oversett, arbeidsgruppen har levert et forslag til forskrift til Fiskeridirektoratet hvor de har anbefalt at det skal høstes tare, som er en viktig nasjonal ressurs. I dette forslaget er også de problemstillingene som påpekes i spørsmålet reflektert inn. Arbeidsgruppen har vært delt i sitt syn på om flere av områdene skulle stenges for taretråling, og for noen områder ble det i arbeidsgruppens rapport ikke gitt anbefaling i den ene eller andre retning. Arbeidsgruppen har bedt Fiskeridirektoratet om å ta forslag til forskrift til etterretning. Det har Fiskeridirektoratet gjort, og direktoratet er i nær dialog med Havforskningsinstituttet i det videre arbeidet med forskriften slik at alle forhold rundt konsekvensene av taretråling i Nord-Trøndelag blir tilstrekkelig ivaretatt.
Fiskeridirektoratet er klar på at det ikke har foreligget en avtale mellom arbeidsgruppen og direktoratet om at direktoratet skulle foreta en ekstra høring på sluttrapporten fra arbeidsgruppen nedsatt av fylkeskommunen i Nord-Trøndelag.
Det er fortsatt regjeringens ambisjon å etterstrebe de løsningene som avveier hensynet til lokalsamfunnene og lokale aktører på en best mulig måte med de nasjonale interesser knyttet til utnyttelsen av de marine ressursene.