Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:1162 (2014-2015)
Innlevert: 18.06.2015
Sendt: 18.06.2015
Besvart: 24.06.2015 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Terje Aasland (A)

Spørsmål

Terje Aasland (A): Den 23. februar 2015 sendte Førde Arbeiderparti et brev til klima og miljødepartementet med en rekke spørsmål om behandlingen av reguleringsplan og konsekvensutredning for Engeb-prosjektet. Kan statsråden svare på hvorfor departementet ikke har svart Førde Arbeiderparti på deres brev?

Begrunnelse

I sitt brev til Klima og miljødepartementet datert 23. februar 2015, ber Førde Arbeiderparti om svar på en rekke spørsmål knyttet til nasjonale, regionale og lokale interesser versus prosjektselskapet Nordic Mining sine interesser og om reguleringsplan og konsekvensutgreiing for Engebøprosjektet.
Sitat fra brevet til klima- og miljødepartementet fra Førde Arbeiderparti:
Førde Arbeidarparti syner til departementa si sakhandsaming av reguleringsplan og konsekvensutgreiing for Engebø-prosjektet, der Nordic Mining står som tiltakshavar.

I denne samanhengen ber vi departementet svare på desse 6 spørsmåla:

1) Kva for samfunnsøkonomiske analysar har departementet lagt til grunn for avgjerd i Engebø-saka? Vi ber om innsyn i desse.

2) Vert kostnadane for Noreg som sjømat- og reiselivsnasjon ved ei eventuell godkjenning av prosjektet teke inn i dei samfunnsøkonomiske analysane?

3) Er dei fiskeribiologiske tilhøva med omsyn til kartlegging av gytevandring og gytefelt godt nok gjennomførd i tilleggsundersøkingane, og er kunnskapsgrunnlaget godt nok på dette området?

4) Korleis veg departementet krav i Miljøinformasjonslova mot prosjektinteresser i Engebø-saka?

5) Korleis vurderer departementet tilhøvet til § 112 i Grunnlova i Engebø-saka?

6) I kor stor grad følgjer regjeringa opp forpliktinga i regjeringserklæringa i Engebøsaka?
«Regjeringen vil bygge sin politikk på forvalteransvaret og føre-varprinsippet».

Tine Sundtoft (H)

Svar

Tine Sundtoft: Klima- og miljødepartementet har, i samarbeid med andre berørte departementer over lang tid arbeidet med å ta stilling til både reguleringsplan og utslippstillatelse for gruvevirksomhet i Engebøfjellet. Det har vært gjennomført grundige utredninger og mange fagetater har vært involvert i å få frem det faglige grunnlaget som er lagt til grunn i saken. Beslutninger i saken ble fattet 17. april 2015.
Før dette har det vært gjennomført høringer og det er mottatt synspunkter fra en rekke ulike parter, organisasjoner og fagmiljøer for å opplyse saken før avgjørelser ble fattet. Det har vært viktig å lytte til ulike synspunkter i denne prosessen. Brevet fra Førde Arbeiderparti av 23. februar 2015 ble ansett som et slikt brev. Brevet ga uttrykk for partiets meninger om saken, kommentarer til det faglige grunnlaget som forelå og hvilke virkninger gruvevirksomhet i Engebøfjellet vil kunne få.
Departementet har vurdert brevet som en uttalelse og som et innspill til arbeidet med reguleringsplanen og til søknaden om utslippstillatelse etter forurensningsloven. Brevet ble derfor tatt til etterretning. Spørsmålene som ble stilt er i stor grad besvart gjennom departementets utslippstillatelse etter forurensningsloven.