Skriftlig spørsmål fra Kirsti Bergstø (SV) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1169 (2014-2015)
Innlevert: 18.06.2015
Sendt: 19.06.2015
Besvart: 01.07.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kirsti Bergstø (SV)

Spørsmål

Kirsti Bergstø (SV): Mener statsråden det er i orden at penger fra fellesskapet som skulle gått til å gi eldre en trygg alderdom heller går til profitt for kommersielle selskaper?

Begrunnelse

Linn Herning kom nylig ut med boka «Velferdsprofitørene», der hun viser hvordan kommersielle selskaper får offentlig støtte for å gjøre velferdsoppgaver og henter ut en del av disse i profitt. Når kommersielle aktører skal tjene penger på eldreomsorg, må det ofte kuttes i de eldres tilbud, eller i de ansattes lønn og pensjon. Det går ut over kvaliteten. Nylig avdekket Helsetilsynet at Attendo, et kommersielt selskap som driver hjemmetjenester i Oslo, har latt ansatte jobbe ulovlig mye overtid og latt ufaglærte utføre sykepleieroppgaver på de eldre. SV er bekymret over hvordan målet om profitt går ut over velferdstilbudet til de eldre og mener at pengene skal brukes på det som er viktig – at eldre får en trygg og god alderdom, en eldreomsorg der faglærte ansatte har tid til å gi god omsorg.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Regjeringen går ikke inn for privatisering av lovregulerte kommunale tjenester. Vi er derimot opptatt av å sikre innbyggerne gode velferdstjenester, blant annet gjennom å legge til rette for at brukerne kan få økt valgfrihet og dermed større innflytelse over egne liv. Et av de viktigste grepene denne regjeringen har gjort for å sikre dette, er å gjennomføre retten til brukerstyrt personlig assistanse. Vi ønsker også å legge til rette for større grad av brukervalg i kommunal tjenesteyting. Mer brukervalg vil gi brukerne mer innflytelse over egen hverdag, og det vil kunne stimulere til økt bevissthet om kvalitet i tjenestene kommunen har ansvar for.
I Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet har vi lagt fram en rekke tiltak for å sikre kompetanse og kvalitet i helse- og omsorgssektoren, som for eksempel Kompetanseløft 2020, innføring av kompetansekrav i helse- og omsorgstjenesteloven, utvikling av kvalitetsindikatorer for helse- og omsorgstjenestene og Kommunalt helse- og omsorgsregister (KHOR).
Norske kommuner har en lang tradisjon i å utvikle velferdstjenester i samarbeid med både ideelle og private aktører. Det kan skape mer innovasjon, større valgfrihet og et mer variert tilbud. Regjeringen vil slippe flere gode krefter til også innen velferdstjenestene, og legge til rette for både private og frivillige initiativ. Brukervalg gir innbyggerne mulighet til å velge, for eksempel hvem som skal hjelpe dem hjemme, samtidig som det offentlige dekker regningen.
Det er viktig å sikre et godt arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter for de ansatte i helse- og omsorgstjenestene. De som jobber i sektoren er tjenestens viktigste ressurs og forsikring for god kvalitet og forsvarlige tjenester. Derfor har denne regjeringen satset aktivt på tiltak for å heve kompetansen, på lederutvikling, og for å sikre en fremtidig plan blant annet for rekruttering til sektoren.
Vi tror at norske kommuner er opptatt av å gi best mulig tjenester til innbyggerne. Regjeringen er opptatt av at alle skal ha tilgang til likeverdige helse- og omsorgstjenester av god kvalitet. Gjennom økte bevilgninger, klare prioriteringer og nye løsninger vil regjeringen bidra til gode kommunale helse- og omsorgstjenester. Utover de tiltakene som er beskrevet i Meld. St. 26 (2014-2015), har Kommunal- og moderniseringsdepartementet utarbeidet veilederen Brukervalg i kommunal tjenesteyting til bruk for kommuner som vurderer å innføre brukervalg. I veilederen pekes det på både positive effekter og utfordringer ved å etablere brukervalg, og det gis konkrete råd for de vurderinger kommunene må gjøre.