Skriftlig spørsmål fra Kirsti Bergstø (SV) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1170 (2014-2015)
Innlevert: 18.06.2015
Sendt: 19.06.2015
Besvart: 29.06.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Kirsti Bergstø (SV)

Spørsmål

Kirsti Bergstø (SV): På hvilken måte følger regjeringen opp arbeidet med endring av voldtektsbestemmelsen?

Begrunnelse

På spørsmål fra representant Kirsti Bergstø i muntlig spørretime, 6. mai 2015, om hvilke tiltak i den forrige handlingsplanen mot voldtekt nåværende regjering følger opp, svarte justisministeren følgende:

"(…)Vi har også til oppfølging endring av voldtektsbestemmelsen – det ble sendt ut på høring av den forrige regjeringen.(…)"

Ifølge Kripos ender mange anmeldelser i dag med henleggelse, fordi overgrepet faller utenfor den eksisterende juridiske definisjonen av voldtekt. En lovendring vil kunne bidra til at flere saker vil tilfredsstille straffekravet, og kunne føres for retten.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Justis- og beredskapsdepartementet sendte 8. februar 2013 ut et høringsnotat med forslag til endringer i straffeloven 1902 og 2005. I høringsnotatet ble det blant annet stilt spørsmål om manglende samtykke bør få en mer fremtredende plass i gjerningsbeskrivelsen i straffelovens voldtektsbestemmelse.
Jeg mener det er viktig å sikre at straffelovgivningen gir et effektivt vern mot seksuell kontakt som ikke er frivillig. Dette fremhevet jeg også ved besvarelsen av et spørsmål fra stortingsrepresentant Stine Renate Håheim om samme tema 6. desember 2013. Jeg pekte også på at spørsmålet om hvordan voldtektsbestemmelsen bør utformes er komplisert. Det er viktig at det gjennom straffelovgivningen klart gis uttrykk for at seksuell omgang uten samtykke ikke er akseptabelt. Samtidig bør straffeloven utformes slik at bestemmelsene fungerer godt i det praktiske rettsliv og slik at domstolene i det enkelte tilfelle kan idømme en straff som står i et riktig forhold til den handlingen som er begått. I tillegg bør en ved utformingen av bestemmelsene ta hensyn til grunnleggende rettssikkerhetsidealer både for fornærmede og tiltalte.
Det ble i høringsnotatet vist til at departementet mener dagens voldtektsbestemmelse dekker de fleste tilfeller av ufrivillig seksuell omgang. Det finnes også andre bestemmelser i straffeloven som kan fange opp ufrivillig seksuell omgang som ikke omfattes av voldtektsbestemmelsen. Dette mener jeg er viktig å få frem for ikke å gi inntrykk av at dagens straffelovgivning er mindre dekkende enn det som er realiteten. Departementet vil på bakgrunn av de hensyn som er påpekt vurdere behovet for endringer i utformingen av voldtektsbestemmelsen. Det arbeides med en proposisjon som skal følge opp forslaget i høringsnotatet fra 2013. Det kom inn mange gode innspill i høringen av spørsmålet, og dette gir oss et godt grunnlag for vårt arbeid med saken. Jeg ser frem til å komme tilbake til Stortinget med et forslag til hvordan høringsnotatet kan følges opp. Det er så langt ikke tatt stilling til når en proposisjon kan fremmes.