Skriftlig spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:1171 (2014-2015)
Innlevert: 18.06.2015
Sendt: 19.06.2015
Besvart: 26.06.2015 av fiskeriminister Elisabeth Vik Aspaker

Hege Haukeland Liadal (A)

Spørsmål

Hege Haukeland Liadal (A): Hva vil statsråden gjøre for å imøtekomme de bekymringer Norges fiskarlag har?

Begrunnelse

Norges fiskarlag er bekymret for konsekvensene av opphogging av plattformer i sjø i det norske Boknafjordbassenget som Vatsfjorden og Yrkjesfjorden er en del av. Fiskarlaget fremhevet høsten 2013 i en høringsrunde "Yrkjesfjorden som en nasjonalt viktig fiskefjord"-en av Norges beste fiskefjorder, og en unik fjord for gyting og oppvekstmiljø for villfisk. I tillegg er det oppdrettsnæring i hele Boknafjorden. Fra denne fjorden går det fisk til bl.a. Italia og Japan. Grunnlaget for norsk fiskenæring ligger i rent hav og rene fjorder.

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Svar

Elisabeth Vik Aspaker: Regjeringen har høye ambisjoner for sjømatnæringen, og det forutsetter at vi også i fremtiden har disponible arealer både for akvakultur og for fiskerinæringen. Det må derfor gjøres noen avveiinger når de øvrige nasjonale næringspolitiske målene, som for eksempel tilrettelegging for industriprosjekter, kommer i konflikt med målene for sjømatproduksjon. Jeg er likevel opptatt av at vi er bevisste på den samlede arealtilgangen for fiskerinæringen.
Den 24. juni fattet Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedtak i innsigelsessaken som dreier seg om reguleringsplanen for Vats- og Yrkesfjorden i Vindafjord kommune. Saken er grundig utredet, og beslutningen er i tråd med anbefalingene fra Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet. I planvedtaket er innsigelsene fra fylkesmannen og Fiskeridirektoratet satt til side, men det er det tatt inn vilkår om at det ikke skal foregå oppankring eller seksjonering av offshoreinstallasjoner i kartlagte gyteområder i gyteperioden fra februar til april. Det er også bestemt at oppankring av installasjoner som tas inn for videre behandling skal skje i dialog med Fiskeridirektoratet, slik at virksomheten kommer i minst mulig konflikt med fiskeriutøvelsen i området. Videre er jeg tilfreds med at både Mattilsynet og Fiskeridirektoratet skal involveres i arbeidet med miljøovervåkningen som blir pålagt i tilknytning til driften, noe som vil sikre at det holdes kvalifisert oppsyn med sjømattryggheten i området.
Jeg er glad for at Kommunal- og moderniseringsdepartementet har startet et arbeid med å utvikle en ny veileder for helhetlig kystsoneplanlegging i kommunene. Nærings- og fiskeridepartementet vil være tett involvert i dette arbeidet, og jeg tar sikte på at arealdisponeringen og bruken av kystsonen i fremtiden også legger til rette for en betydelig og lønnsom kystfiske- og akvakulturnæring.