Skriftlig spørsmål fra Eva Kristin Hansen (A) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:1176 (2014-2015)
Innlevert: 19.06.2015
Sendt: 19.06.2015
Besvart: 24.06.2015 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Eva Kristin Hansen (A)

Spørsmål

Eva Kristin Hansen (A): I spørretimen den 25. mars 2015 svarte statsråden på spørsmål fra Ola Elvestuen at departementet har igangsatt utredning om en nasjonal forvaltning i Tanavassdraget, men at sitat: "Vi må snart vurdere om vi må ta politisk kontakt også med Finland, for at det er behov for å gjøre noe med forvaltningen av Tanavassdraget for å kunne ivareta villaksen der."
Kan statsråden redegjøre for status i arbeidet med utredning av en nasjonal forvaltning av villaksen i Tanavassdraget?

Begrunnelse

Jeg viser til statsråden svar til stortingsrepresentant Ola Elvestuen i spørretimen den 25.3.2015 hvor hun viser til at det er bred enighet om at den nåværende avtale om forvaltning av villaksen i Tanavassdraget, har ført til en forvaltning som er i strid med kravene til et bærekraftig laksefiske i Tana. Lokalbefolkningens interesser og rettigheter har heller ikke blitt ivaretatt på en god nok måte. Statsråden sier selv av sitat:

"Det er derfor sterkt beklagelig at vi ikke har lyktes med å oppnå enighet om en ny avtale. Den opprinnelige planen var å få på plass en ny avtale fra og med 2015, men dette ble senere – etter initiativ fra Finland – utsatt til 2016. Det er imidlertid oppnådd mye gjennom forhandlingene så langt, og det bør være fullt mulig å bli enig om en ny avtale med virkning fra 2017"

Videre sier statsråden sitat:

"Jeg mener at Norge ikke kan være med på å ta ansvar for den nåværende forvaltningen av laksebestandene i Tana særlig lenger. I den forbindelse vil jeg vise til at den norske forhandlingsdelegasjonen har anbefalt at det utredes om en nasjonal forvaltning av den norske delen av vassdraget bedre kan ivareta hensynet til villaksen og lokalbefolkningen. Denne utredningen pågår nå i regi av mitt departement og Miljødirektoratet, og den vil bli ferdigstilt om kort tid. Utredningen skal legges til grunn for å vurdere om Norge skal si opp avtalen og erstatte denne med en nasjonal forvaltning fra og med 2017. Jeg vil også vise til at den lokale fiskeforvaltningen – Tanavassdragets fiskeforvaltning – har anmodet om at den nåværende avtalen sies opp. Sametinget og kommunene Tana og Karasjok har gitt tilsvarende signaler.
Vårt primære mål er selvsagt å få på plass en ny avtale fra og med 2017. Det er derfor jevnlig og nær kontakt mellom forhandlingslederne. Jeg vil også ta initiativ til kontakt på politisk nivå når den nevnte utredningen om nasjonal forvaltning er ferdigstilt og vurdert.
Forhandlingslederne holder kontakt og vil også vurdere om det er behov for å ta opp spørsmålet på politisk nivå. Nå synes jeg vi har gode prosesser både med å se på nasjonal forvaltning og når det gjelder kontakten mellom forhandlingsledere, så jeg avventer videre signaler for når det er behov for å ta det opp på politisk nivå.»

Tine Sundtoft (H)

Svar

Tine Sundtoft: Utredningen om en mulig nasjonal forvaltning av den norske delen av Tanavassdraget er ferdigstilt. Utredningen består av fire hoveddeler:

1. Konsekvenser for forvaltningen av fiskebestandene.
2. Folkerettslige konsekvenser.
3. Konsekvenser for lokalbefolkningens grenseoverskridende fiske.
4. Økonomiske og administrative konsekvenser.

Miljødirektoratet, Utenriksdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet har bidratt til utredningen.
Hovedkonklusjonen er at Norge vil kunne håndtere en situasjon uten avtale fra og med 2017. Det er imidlertid knyttet usikkerhet til de samlede virkningene, da Finland har uttrykt bekymring for konsekvensene for sin egen forvaltning.
Utredningen og en mulig oppsigelse av avtalen blir nå grundig vurdert i forkant av et planlagt møte med Finland på politisk nivå i slutten av august. Et slikt møte var opprinnelig tenkt holdt i juni, men måtte utsettes på grunn av den politiske situasjonen i Finland etter valget. Jeg er for øvrig innstilt på å rette en direkte henvendelse til den finske landbruks- og miljøministeren før møtet i august.