Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1179 (2014-2015)
Innlevert: 19.06.2015
Sendt: 22.06.2015
Besvart: 29.06.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Kan statsråden garantere at det nye vegselskapet vil ha maksimal fremdrift på utbyggingen av E39 mellom Lyngdal og Ålgård og at realiseringen av prosjektet ikke på noen måte blir utsatt/forsinket fordi man venter på bevilgninger til vegselskapet?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Jeg minner representanten Pollestad om at i Nasjonal transportplan 2014-2023, som ble lagt fram av den rødgrønne regjeringen hvor Pollestad var statssekretær, var strekningen E39 Lyngdal-Ålgård ikke prioritert. Jeg anser det derfor som vanskelig å forsinke strekningen sammenlignet med rødgrønne planer. Dagens regjering har tvert imot lagt opp et løp hvor veistrekningen kan realiseres raskere og med bedre standard enn hva rødgrønn regjering la opp til.
Jeg viser for øvrig til Meld. St. 25 (2014-2015) På rett vei, som lå til grunn for Innst. 362 S (2014-2015) og Stortingets behandling av veireformen.