Skriftlig spørsmål fra Lene Vågslid (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1185 (2014-2015)
Innlevert: 19.06.2015
Sendt: 22.06.2015
Besvart: 02.07.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Lene Vågslid (A)

Spørsmål

Lene Vågslid (A): Har justisministeren fulgt retningslinjene for lokalisering av statlige arbeidsplasser jf. Punkt 5.1 "Formelle krav til vurderinga", der det blant anna står: Ved omlokalisering av verksemder eller oppgåver som følgje av strukturendringar og rasjonalisering, skal moglegheitene i eksisterande regionstruktur vurderast?

Begrunnelse

Regjeringen foreslår å samlokalisere Aust-Telemark Tingrett med Nedre Telemark tingrett. Dette til negative reaksjonar i Telemark. Eg saknar ei breiare vurdering av forslaget i høyringsbrevet som er sendt ut. For omlokalisering av verksemder og oppgåver som følgje av bl.a. strukturendring og rasjonalisering er det krav til at ein føljer «Retningslinjer for lokalisering av statlege arbeidsplassar og statleg tenesteproduksjon», fastsett ved kgl.res. 28.11.2014.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Ja, de nevnte retningslinjene, herunder punkt 5.1., er fulgt og lagt til grunn i forslaget om sammenslåing av bl.a. Aust-Telemark tingrett og Nedre Telemark tingrett. Dette fremgår også av høringsnotatet av 5. juni 2015.
Forslagene i høringsnotatene er basert på en grundig vurdering av hvordan domstolen bør være sammensatt for å møte dagens utfordringer med stadig mer kompliserte og tidkrevende saker. I en slik prosess har jeg naturligvis også vurdert muligheten for å løse disse utfordringene innenfor eksisterende struktur. Jeg har imidlertid ikke funnet andre tiltak hvor en vil oppnå de samme faglige og administrative fordelene som ved en eventuell sammenslåing.
Det er viktig for meg å fremheve at jeg ikke har konkludert, men ser frem til å vurdere høringsinnspillene før jeg tar en endelig beslutning.