Skriftlig spørsmål fra Hans Fredrik Grøvan (KrF) til kulturministeren

Dokument nr. 15:1187 (2014-2015)
Innlevert: 19.06.2015
Sendt: 22.06.2015
Besvart: 25.06.2015 av kulturminister Thorhild Widvey

Hans Fredrik Grøvan (KrF)

Spørsmål

Hans Fredrik Grøvan (KrF): Hvordan vil statsråden unngå at statsstøtten til Protestfestivalen fases ut?

Begrunnelse

Den økonomiske støtten til Protestfestivalen som gis fra Norsk Kulturfond er nå i ferd med å fases ut.
Norsk Kulturråds forvaltning av kulturfondet skjer på selvstendig grunnlag, ut fra kulturfaglige vurderinger, og Norsk Kulturråd gjør sine vurderinger ut fra gitte kriterier og i tråd med sitt mandat. Én må derfor ta til etterretning at det, slik det ser ut per i dag, ikke vil bli gitt fortsatt støtte til Protestfestivalen via kulturfondet. Samtidig er det viktig å finne en god løsning på den situasjonene som nå har oppstått.
Protestfestivalen har tidligere fått støtte direkte fra departementets tilskuddspost.
Uavhengig av hvilken løsning som velges, er det viktig at det fortsatt gis offentlig økonomisk støtte til Protestfestivalen. Det er viktig å unngå at Protestfestivalen faller mellom flere stoler, og det er nødvendig at statsråden vurderer alternativer og sørger for at Protestfestivalen i Kristiansand fortsatt får offentlig støtte på et riktig nivå.

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: Protestfestivalen har fått tilskudd via Norsk kulturråd. Tildelingskriteriene i tilskuddsordningene som forvaltes av Norsk kulturråd, er basert på kunst- og kulturfaglig skjønn. Departementet kan ikke instruere Kulturrådet om individuelle tildelinger fra Norsk kulturfond. Prinsippet om armlengdes avstand mellom politiske myndigheter og kunstlivets aktører er helt sentralt for et fritt kunst- og kulturliv. Vi ønsker ikke politisk styring av innholdet i kunsten og må respektere at kunstfaglige beslutninger tas på et fritt og uavhengig grunnlag.
Kulturdepartementet mottok 22. juni en prosjektsøknad fra Protestfestivalen. Denne behandles på ordinært vis i departementet.