Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1191 (2014-2015)
Innlevert: 19.06.2015
Sendt: 22.06.2015
Besvart: 29.06.2015 av kunnskapsminister Elisabeth Vik Aspaker

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Alle elever må ha tilgang på pensum. Mange elever må ha pensum på lyd. Det er i dag gebyr på lydbøker skolene må betale for å låne lydbøkene ut til elever som trenger det. Det er en urimelig ekstrakostnad som må betales av staten. I St.meld. nr. 18, Læring og felleskap, var det er mål å fjerne gebyret, men det har ikke skjedd.
Vil kunnskapsministeren følge dette opp og fjerne gebyret på lydbøker nå?

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Svar

Elisabeth Vik Aspaker: Statped låner ut tilrettelagte lærebøker på lyd for elever i grunnopplæringen. Ordningen med skolelydbøker er en utlånsordning hvor skoler kan låne tilrettelagte lydutgaver av eksisterende trykte læreverk, på vegne av enkeltelever. I dag låner Statped ut denne typen bøker til kommuner og fylkeskommuner mot et gebyr per bok.
Statped har et årlig inntektskrav og er ansvarlig for å møte dette kravet på egnet måte. Gebyr på lydbøker er ett av områdene hvor Statped har inntekter.
Departementet varslet i Meld. St. 18 (2010-2011) Læring og fellesskap endringer av praksis for inntekter knyttet til tilrettelagte læremidler som for eksempel lydbøker.
Inntektskravet til Statped ble på kap. 3230 post 02 redusert med totalt 0,6 millioner kroner i 2012 og 2015. Departementet har i Prop. 1 S (2014–2015) signalisert at det er ønskelig å redusere gebyrene på tilrettelagte læremidler slik at de på sikt kun dekker rene formidlingskostnader. Dette vil bli vurdert i budsjettsammenheng.