Skriftlig spørsmål fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1192 (2014-2015)
Innlevert: 19.06.2015
Sendt: 22.06.2015
Besvart: 01.07.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

Spørsmål

Heikki Eidsvoll Holmås (SV): Er helseministeren enig med Folkehelseinstituttet om hva som er trygge nivåer for luftkvalitet i Norge (luftkvalitetskriteriene), eller bør stat og kommune istedenfor ta utgangspunkt i de gamle nasjonale målene for lokal luft når de arbeider med folkehelse?

Begrunnelse

Folkehelseinstituttets har nylig gjennomgått eksisterende forskning på helseeffekter av svevestøv, NO2 m.m. På bakgrunn av dette arbeidet har man utarbeidet luftkvalitetskriterier for hva som er anbefalte nivåer for å etterstrebe god luftkvalitet i Norge som er trygg for alle. Miljødirektoratet, Vegdirektoratet, Helsedirektoratet og Helsedirektoratet har på bakgrunn av dette arbeidet anbefalt å endre både de juridiske grensene i forurensingsforskriften, og de langsiktige nasjonale målene for lokal luft. Anbefalingen vedrørende nasjonale mål vil konkret si at man bruker årsmiddel-nivåer i luftkvalitetskriteriene på svevestøv og NO2, istedenfor de eksisterende målene som er fokusert på korttids midlede nivåer. Dette kommer fram i brev fra Miljødirektoratet til Klima- og miljødepartementet, datert 28.02.2014. I mai i år varslet klima- og miljøministeren at regjeringen ville endre de juridiske grensene i tråd med anbefalingen. De nasjonale målene for trygg luft er derimot ikke endret i tråd med helseanbefalingen.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Fokuset på luftkvaliteten i norske byer er viktig.
Folkehelseinstituttet har sammen med Helsedirektoratet, Vegdirektoratet og Miljødirektoratet gjort en faglig vurdering av hva som skal til for at luftkvaliteten skal være trygg for alle, både i forhold til grenseverdier, nasjonale mål og tiltak. Denne vurderingen vil bli lagt til grunn ved vurdering av grenseverdiene etter forurensningsforskriften. Rapporten vil også danne grunnlag for saken som regjeringen skal fremme for Stortinget med tiltak i tråd med nye grenseverdier, og videre til et trygt nivå – i tråd med Miljødirektoratets anbefalinger til nasjonale mål i brev av 28. februar 2014.
Revisjon av grenseverdier etter forurensningsforskriften er et viktig nasjonalt virkemiddel, men må følges opp med tiltak lokalt. Dette krever tid til omstilling i mange kommuner. Derfor er det lagt opp til en trinnvis prosess frem til 2020, som klima- og miljøvernministeren har redegjort for i brev av 27. mai til energi- og miljøkomiteen.
Jeg vil også vise til nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging hvor det står at det forventes at kommunene sikrer trygge og helsefremmende bo- og oppvekstmiljøer, frie for skadelig støy og luftforurensning. Jeg forutsetter at kommunene legger dette til grunn i sin planlegging.