Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1195 (2014-2015)
Innlevert: 22.06.2015
Sendt: 22.06.2015
Besvart: 30.06.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Kari Henriksen (A)

Spørsmål

Kari Henriksen (A): I omleggingen av polititjenesten på Agder, er oppgaven med å behandle søknader om oppholdstillatelse, pass o.l. sentralisert til Kristiansand. For utenlandske arbeidstakere som ikke bor i nærheten av politistasjonen, har det betydd ekstra kostnader, arbeidstid og penger. Flere har måttet returnere med uforretta sak, da det var mangler knyttet til søknaden.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre at søkere som ikke bor nært politistasjonen, får behandlet sine søknader på en mer effektiv måte?

Begrunnelse

I politireformen er det enighet om at man skal effektivisere tjenesten og gi folk bedre service der de bor. Det er derfor viktig å bruke de tilbakemeldingene en får til å gjøre tjenesten bedre.
I dag er det for eksempel muligheter til å ha sikker kommunikasjon på nett. Arbeidsgivere må sende inn rapporter månedlig om utenlandske ansatte med mange av de samme opplysningene som kreves for å behandle arbeids- og oppholdstillatelser. Dersom det er rent formelle mangler i opplysningene fra arbeidsgiver, bør det kunne være mulig at disse ettersendes med rettelser og bekreftes via mail, telefon, skype el.l uten personlig fremmøte av søker, for hver mangel, endring eller tillegg, når arbeidssøker og arbeidsgiver er identifisert og kjent for Nav og politiet.
Baker Reppen i Farsund har tatt opp dette, og pekt på uheldige eksempler på slik unødvendig tidsbruk, da en søker måtte returnere blant annet fordi det manglet et stempel, noe bedriften egentlig var slutta med. Den ansatte måtte da reise en ekstra gang mellom Kristiansand og Farsund, noe som altså koster både tid og penger.
Dette har vært tatt opp tidligere, av forskjellige arbeidsgivere, og i en periode ble det opprettet et kontor som tok disse sakene i Lyngdal. Det er nå lagt ned.
Og Baker Reppens eksempel skal ikke være det eneste eksempelet på slik ineffektiv behandling.
Det er bevilget midler til bedre samarbeid mellom de forskjellige etatene, skatt, nav, toll og politi. jeg regner med at et slikt samarbeid også handler om å yte bedre service og få til en effektiv behandling av søknader, ikke bare et samarbeid som handler om å avsløre svart arbeid.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: De senere årene har politiet samlet oppgaveløsningen knyttet til oppholdssaker på utlendingsfeltet i de større driftsenhetene. Formålet har vært å sikre bedre ressursutnyttelse og robuste fagmiljøer med god kvalitet på tjenestene.
Regjeringen har fokusert på at utenlandske arbeidstakere raskere og enklere skal komme i arbeid i Norge. Gjennom tildelingsbrevet til Politidirektoratet for 2014 ble politiet bedt om å redusere gjennomsnittlig saksbehandlingstid for arbeidssaker og tilhørende familiesaker. Regjeringen har også gjort sitt til at det nylig ble åpnet et nytt Servicekontor for utenlandske arbeidstakere (SUA) i Bergen. SUA er et samarbeid mellom Skatteetaten, Politiet, UDI og Arbeidstilsynet som gir utenlandske arbeidstakere og deres arbeidsgivere ett felles kontaktpunkt med norske myndigheter.
I forbindelse med EFFEKT-programmet er det utarbeidet løsninger som gir utenlandske borgere anledning til å registrere sin søknad på internett. I Agder politidistrikt har det siden høsten 2012 vært mulig å bestille time for søkerne, slik at de kan komme til avtalt oppmøtetid, uten å sitte i kø, for å levere nødvendig dokumentasjon eller å få effektuert en tillatelse. Dette gjelder også EØS-borgere som skal registrere seg hos politiet. De trenger da kun et oppmøte hos politiet, og denne registreringen må ikke fornyes.
Jeg har forståelse for at omleggingen kan medføre ulemper for de som må reise lengre når de skal registrere seg hos politiet, men jeg håper at det veies opp ved at publikum totalt sett opplever et bedre servicenivå og raskere svar på søknadene sine.