Skriftlig spørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1196 (2014-2015)
Innlevert: 22.06.2015
Sendt: 22.06.2015
Besvart: 26.06.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Freddy de Ruiter (A)

Spørsmål

Freddy de Ruiter (A): Det er dessverre vedtatt nedlegging av den moderne nyfødtposten ved sykehuset i Arendal og overflytting til overfylte gamle lokaler i Kristiansand. Årlig fødes det ca. 1000 barn i Arendal, og man frykter dårligere kompetanse og sikkerhet. Som et ledd i denne diskusjonen blir det slått fast at man årlig vil flytte 200 "normalfødsler" fra Kristiansand til Arendal, grunnet sprengt kapasitet i Kristiansand.
Hvordan kan statsråden sikre at kompetansen og sikkerheten blir ivaretatt og hvordan skal overflytting av de 200 fødslene sikres?

Begrunnelse

Nedlegging av nyfødtposten ved det eneste sykehuset i Aust-Agder er svært kontroversielt og mange av oss er uenige i den beslutningen og mener den er uforsvarlig. Frykter at dette er et ledd i en videre nedbygging av sykehuset i Arendal. Vi stoler på at helse og omsorgsministeren ikke tillater at dette skjer. Overflytting av 200 fødsler til Arendal er et forsøk på å "sukre pillen", men hvordan man har tenkt å få dette til er høyst uklart. Dessuten virker det noe merkelig at man i det ene øyeblikket bygger ned kvaliteten på tilbudet for i neste omgang å varsle økt aktivitet.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: De nasjonale kvalitetskravene til fødetilbudet er nedfelt i Stortingsmeldingen "En gledelig begivenhet" (2008-2009) og i Helsedirektoratets veileder "Et trygt fødetilbud" fra 2011. Disse kvalitetskravene deler fødeinstitusjoner i tre nivåer; kvinneklinikk, fødeavdeling og fødestuer.
Helsedirektoratets veileder inneholder seleksjonskriterier for hvilke pasienter som kan føde på en fødeavdeling, og hvilke som må henvises videre til en kvinneklinikk. Veilederen stiller ikke krav om at et sykehus med fødeavdeling skal ha en egen nyfødtpost. I Sørlandet sykehus HF er det kvinneklinikk i Kristiansand og fødeavdeling i Arendal og Flekkefjord.
Når det gjelder spørsmålet om at flere antatt normalfødende vil få tilbud om å føde i Arendal, har Helse Sør-Øst informert meg om følgende:
Kvinneklinikken i Kristiansand vil få et økt antall selekterte fødsler fra Arendal pr år – anslagsvis 60. Fødeavdelingen i Arendal har en anslått merkapasitet på ca. 200 friske fødende pr år. Flere normalfødende bør derfor få tilbud om å føde ved sykehuset i Arendal. Det anslås at dette vil kunne bli opptil 80 fødende.
Den praktiske håndteringen er tenkt gjennomført ved at friske gravide som bor i Lillesand og Grimstad henstilles om å søke fødeplass ved fødeavdelingen i Arendal. Kommunejordmødre og fastleger i disse områdene sender inn søknad om fødeplass på samme måte som tidligere.
Sørlandet sykehus Arendal skal ha nødvendig kompetanse til fortsatt å kunne håndtere resuscitering og stabilisering av nyfødte knyttet til selve fødselen. Barnelegene skal fortsette med tilstedevakt.
Det er viktig at kompetansen styrkes og opprettholdes gjennom simuleringstrening for alle involverte i alle sykehus. Slik trening er innarbeidet og satt i system ved alle tre sykehus i Sørlandet sykehus HF.