Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til kulturministeren

Dokument nr. 15:1199 (2014-2015)
Innlevert: 22.06.2015
Sendt: 23.06.2015
Rette vedkommende: Kunnskapsministeren
Besvart: 29.06.2015 av kunnskapsminister Elisabeth Vik Aspaker

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Vil statsråden gripe inn for å sikre det døvespråklige fagmiljøet i Trondheim, slik at det blir stort nok for å ivareta nasjonale oppgaver?

Begrunnelse

Norge har flere minoritetsspråk. I språkmeldingen ble det understreket at språkarbeidet, inkludert samisk, de nasjonale minoritetene og norsk tegnspråk, er tverrfaglig og sektorovergripende. Tegnspråk har en grunnleggende verdi i seg selv. Blant annet som identitetsmerke og som ekte kulturuttrykk for en språklig minoritet i det norske samfunnet. Norsk tegnspråk er også et genuint norsk språk, en del av norsk kulturarv og ikke minst en del av det språklige mangfoldet i Norge, som alle har særlig plikt til å ta vare på.
For å ta vare på norsk tegnspråk er det behov for et sterkt og robust tegnspråklig fagmiljø. I dag ligger dette i Trondheim. Statped har laget en prosjektplan for hørselsfaglig styrking, der det foreslås å dele dette miljøet mellom Trondheim og Tromsø. Siden miljøet i dag allerede er lite, vil det bli vesentlig svekket, og mindre robust ved en deling.
Norges Døveforbund har lagt fram spørsmålet for Språkrådet og de har i sin konklusjon og anbefaling skrevet følgende:

"For å nå det språkpolitiske målet vil vi heller anbefale å opprettholde og styrke tegnspråkmiljøet for fremtiden på A.C. Møller skole ved at tilgangen til voksne med tegnspråkskompetanse på førstespråksnivå og andre fagpersoner med høy tegnspråkkompetanse økes. Videre anbefaler vi at flest mulig barn samles i et slikt miljø slik at et språkbad blir mulig, ved at kulturkompetanse tilføres og kunnskap om tegnspråk og døves historie bygges opp. Vi anbefaler også å systematisere gammel kunnskap om døveundervisning slik at den visuelle pedagogiske fagkompetansen ikke forsvinner ved nedleggelsen av de andre skolene.
Norges Døveforbund spør om "Statped ivaretar sitt ansvar for å styrke og videreutvikle minoritetsspråket tegnspråk slik [Språkmeldingen] påpeker at det offentlige har et særlig ansvar for". Vi må på bakgrunn av språkpolitiske forhold uttale at dersom norsk tegnspråk skal fremmes og styrkes, vil det ikke være tilrådelig å dele opp tegnspråkmiljøet, slik planene er framlagt til nå."

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Svar

Elisabeth Vik Aspaker: Gjennom behandlingen av språkmeldingen, St.meld. nr. 35 (2007-2008) Mål og meining, ble norsk tegnspråk offisielt anerkjent som et fullverdig språk. Med dette er norsk tegnspråk et særskilt minoritetsspråk som det offentlige har et ansvar for å styrke og utvikle. Språkrådet er statens fagorgan i språkspørsmål og følger opp den norske språkpolitikken på oppdrag fra Kulturdepartementet. Språkrådet arbeider for å styrke det norske språket og språkmangfoldet i landet. Dette omfatter også norsk tegnspråk.
Statped er ett av statens virkemidler for å støtte kommuner og fylkeskommuner i deres arbeid med å nå sektormålene for grunnopplæringen. Statped har spisskompetanse innen enkelte fagområder, og har gjennom dette blant annet ansvar for utvikling og ivaretakelse av gode tegnspråklige læringsmiljøer innenfor sitt mandat.
Da det gjennom Stortingets behandling av Meld. St. 18 (2010-2011) Læring og fellesskap ble besluttet å omorganisere Statped, var målet å sikre likeverdige, gode og helhetlige tjenester på individ- og systemnivå. Dette innebærer også å utvikle og opprettholde gode tegnspråkmiljøer i alle deler av landet.
En styrking i én region skal styrke likeverdighetsprinsippet og ikke føre til svekkelse av fagfeltet. Det er viktig at elever og foreldre opplever at Statped ivaretar sitt ansvar for å skape og videreutvikle gode og robuste tegnspråkmiljøer. Dette kan også skje ved at regioner i Statped samarbeider om tilbud.
Jeg er kjent med at Norges Døveforbund har uttrykt bekymring vedrørende lokaliseringen av Statpeds fremtidige deltidsopplæring i tegnspråk, og at de har vært i dialog med Statped og Utdanningsdirektoratet om dette. Prosjektplanen for deltidsopplæring i region midt og nord er på den bakgrunn blitt justert. Justeringene innebærer at Statped inntil videre fortsetter med ett felles deltidsopplæringstilbud for elever fra regionene midt og nord.
Statped skal samtidig fremskaffe et bedre kunnskapsgrunnlag om behovet for et eventuelt eget tilbud i region nord. Dette skal forelegges Utdanningsdirektoratet for vurdering. Både direktoratet og Statped har understreket at det videre utviklingsarbeidet skal skje i dialog og samarbeid med brukerorganisasjonene.