Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:1205 (2014-2015)
Innlevert: 22.06.2015
Sendt: 23.06.2015
Rette vedkommende: Fiskeriministeren
Besvart: 29.06.2015 av fiskeriminister Elisabeth Vik Aspaker

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Havforskningsinstituttets overvåkning på Skagerrakkysten og i Ytre Oslofjord har i flere år vist at forekomstene av kysttorsk ligger på et historisk bunnivå. Fra 1999 til 2010 var fangstene av torskeyngel og småtorsk på kyststrekningen Hvaler-Vest-Agder redusert med henholdsvis 43 og 85 prosent sammenlignet med gjennomsnittet i perioden 1919-2010. I lokalmiljøene er det nå økende bekymring for denne viktige ressursen.
Hvilke planer og hvilke tiltak vil statsråden sette i verk for å gjenreise bestanden?

Begrunnelse

Bestanden av kysttorsken er de siste 10-20 årene blitt betydelig redusert. Og dårligst er situasjonen for kysttorsken i Ytre Oslofjord.
Havforskningsinstituttet har i flere år vist at kysttorskbestanden i Skagerrak er kraftig redusert. Fra 1999 til 2010 var fangstene av torskeyngel og småtorsk på kyststrekningen Hvaler - Vest-Agder redusert med henholdsvis 43 og 85 prosent sammenlignet med gjennomsnittet i perioden 1919-2010. Året 2011 var noe bedre, men i 2012-2014 var fangstene igjen historisk lave.
I følge havforskningsinstituttet kan være flere årsaker til at kysttorskbestanden er kraftig redusert, men høy beskatning vurderes som viktigst. Forsøk på Agderkysten har vist at mer enn halvparten av all voksen torsk fiskes opp i løpet av ett år.

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Svar

Elisabeth Vik Aspaker: Det er riktig at Havforskningsinstituttet har påpekt en svekket bestandssituasjonen for kysttorsk på Skagerrakkysten, særlig i området Ytre Oslofjord. Det kan være flere årsaker til dette. De yngste årsklassene er utsatt for stor dødelighet gjennom predasjon fra arter som skarv og sel, og det er dokumentert at en økende skarvbestand langs kysten kan være den enkeltfaktor som påfører kysttorsken størst naturlig dødelighet.
Når det gjelder fiskerier utøves det et begrenset yrkesfiske i dette området, mens det har vært et stadig økende beskatningstrykk fra fritidsfiske. Havforskningsinstituttet har gjennomført undersøkelser på Skagerrakkysten som viser at fritidsfiskere fisker omkring sju ganger så mye torsk som yrkesfiskerne. Dette må selvsagt ses i lys av det store antallet fritidsfiskere i forhold til yrkesfiskere i dette området, men viser at fritidsfisket samlet sett kan utgjøre et vesentlig beskatningstrykk på lokale bestander av bunnfisk.
Havforskningsinstituttet har nylig gitt råd om at det bør iverksettes forvaltningstiltak for kysttorsken i sør, herunder vurderes begrensninger i fritidsfisket som noen steder står for "inntil 70 % av uttaket". Saken ble lagt frem på reguleringsmøtet 4. juni i år, og Fiskeridirektoratet vurderer nå hvilke tiltak som er nødvendige for å bygge opp torskebestanden i dette området.