Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1208 (2014-2015)
Innlevert: 22.06.2015
Sendt: 23.06.2015
Besvart: 25.06.2015 av olje- og energiminister Tord Lien

Jenny Klinge (Sp)

Spørsmål

Jenny Klinge (Sp): Vil statsråden bidra til at boligblokker kan bli plusskunder ved å vurdere å endre forskriftsteksten som alternativ til å vurdere en løsning ved tilrettelegging av Elhub, slik at det blir en generell adgang felles måling og avregning for boligblokker?

Begrunnelse

Etablering av plusskundeordningen er et viktig tiltak for å kunne nå klimamålene. Ordningen skal gjøre det mulig for forbrukerne å produsere miljøvennlig energi, levere denne i felles målepunkt og betale for nettoforbruket. For boligblokker er det vedtatt en forskrift som forbyr fellesmåling av alt strømforbruk. Derfor er det kun fellesforbruk i boligselskapet som legges til grunn for plusskundeordningen, og dette vil for de fleste ikke være nok til å gjøre det lønnsomt å investere i solcelle-anlegg.
Felles måling og avregning av strøm var inntil 2010 tillatt i boligblokker. I 2009 ble «Kontrollforskriften» for nettselskap endret slik at felles måling og avregning ikke lenger var tillatt.
I et intervju med TU.no den 6.10.14 sier seksjonssjef Torfinn Jonassen i NVE:

«Plusskundeordningen er basert på at forbruk og produksjon skal være bak samme måler. Ordningen gjelder for den enkelte kunde, mens en boligblokk består av flere kunder og vil således falles utenfor ordningen»
For at boligblokker, som har store tak- og fasadearealer, skal kunne bli viktige aktører innenfor plusskundeordningen, må det tillates fellesmåling av alt strømforbruk. For å få til dette må det gjøres en liten endring i teksten i § 14-3 i «Kontrollforskriften» for nettselskapene:
fra: «Nettselskapene skal på forespørsel tilby måling og avregning per felles inntaksledning når måling og avregning etter § 13-1 bokstav h) gir urimelige merkostnader»

til:

«Nettselskapene skal på forespørsel tilby måling og avregning per felles inntaksledning til boligselskap. Strømforbruket i hver boenhet skal måles og avregnes individuelt i regi av boligselskapet.»

Med denne endringen vil hovedregelen fortsatt være at hver boenhet skal måles og avregnes individuelt, men de boligselskap som gjør generalforsamlingsvedtak om fellesmåling, skal få dette fra sitt nettselskap.
Med fellesmåling vil de fleste boligselskap kunne bli plusskunder på et enkelt og forutsigbart grunnlag. Måling, avregning og fakturering til beboeren kan gjøres mye enklere enn den kompliserte og usikre metoden som Statsråden har bedt NVE vurdere muligheten for å tilrettelegge gjennom Elhub.
Strømregningen som kundene får i dag er komplisert nok, og med Statsrådens forslag til løsning vil den bli enda mer komplisert.
Med fellesmåling i boligselskap som er plusskunder, skal boligselskapets totale netto strømkostnader ganske enkelt fordeles på kundene etter strømforbruket i hver boenhet.

Tord Lien (FrP)

Svar

Tord Lien: Fra og med 2010 opphørte retten til å kreve fellesmåling, slik at hovedregelen er at hver enkelt kunde skal måles og avregnes hver for seg. Begrunnelsen for forskriftsendringen var at individuell måling vil gi et mer effektivt sluttbrukermarked, hvor kundene får tilgang til kraftmarkedet på samme vilkår og med samme rettigheter ved strømbrudd. Videre medfører individuell måling en mer rettferdig fordeling av nettkostnader. Fellesmålte kunder skyver nettkostnader over på øvrige kunder i konsesjonsområdet. I tillegg var det et argument at individuelt målte kunder får et mer bevisst forhold til sin energibruk og bedre insentiver til energieffektivisering.
Kunder bak et felles målepunkt, hvor det må installeres eller byttes ut målere, kan forbli fellesmålte i tiden frem til nettselskapets installering av avanserte måle- og styringssystemer (AMS). Alle nettkunder skal ha AMS innen 1. januar 2019.
Etter 2010, da kravet om individuell måling ble gjeldende, har fellesmålte anlegg hvor nettselskapet eier internmåleren hos kunden, gått over til individuell måling. Nye installasjoner etter 2010 har installert individuelle målere i hver boenhet.
Flere nettselskap er allerede i gang med utrullingen av AMS, og er dermed også i gang med å innføre individuell måling av tidligere fellesmålte anlegg, eller har gjort investeringer i forbindelse med AMS-utrullingen.
Regelverket åpner for at nettselskap kan tilby fellesmåling i tilfeller der individuell måling medfører urimelige merkostnader. Med urimelige merkostnader menes at de samlede kostnadene for kunde og nettselskap ikke står i forhold til den samlede nytten som forventes oppnådd ved måling og avregning per kunde.
Jeg har tatt initiativ til at NVE, i samarbeid med Statnett, vurderer muligheten for å tilrettelegge Elhub slik at alle boenhetene i en boligblokk kan dra fordel av plusskundeordningen.
Jeg mener argumentene som lå til grunn for å endre reglene om fellesmåling i 2010 fortsatt gjelder og at tilpasning av Elhub trolig er en bedre løsning for å tilrettelegge for at boligblokker kan bli plusskunder. Inntil Elhub er satt i drift med nevnte løsning, vil boligblokker som ønsker å være plusskunder kunne tilknytte egen produksjon av kraft til abonnementet for fellesforbruk.