Skriftlig spørsmål fra Terje Breivik (V) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:1211 (2014-2015)
Innlevert: 23.06.2015
Sendt: 23.06.2015
Rette vedkommende: Finansministeren
Besvart: 29.06.2015 av finansminister Siv Jensen

Terje Breivik (V)

Spørsmål

Terje Breivik (V): Er det slik at det må betales mva på arbeid som utføres av en dugnadsgjeng for å bevare kulturminnet Gamle Skogøy i Narvik?

Begrunnelse

Gamle Skogøy er en ærverdig og verneverdig båt, et kulturminne for befolkningen langs kysten i nord. Gamle Skogøys venner er en forening i Narvik som har gjort et solid arbeid for å bevare båten.
Gamle Skogøy er restaurert på dugnad, og de er ennå ikke ferdige. Det er frivillige som har hentet båten hjem for å ta vare på den. Tollvesenet har nå overraskende sendt et mva-krav, og det er ingen økonomi til å betale dette kravet.
Det vil være trist om restaureringen av et kulturminne som dette må skrinlegges.

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Spørsmålet er knyttet til en konkret sak som Toll- og avgiftsdirektoratet har behandlet. Det er klaget over en del av sakskomplekset, som nå er til behandling i Finansdepartementet. Jeg ønsker ikke å kommentere konkrete saker før de er ferdigbehandlet i departementet, men jeg finner grunn til å presisere saksforholdet. Det spørsmålet saken gjelder er om det skal betales merverdiavgift ved innførsel av denne båten til Norge. Spørsmålet fra Stortingsrepresentanten indikerer at saken gjelder merverdiavgift på arbeid som er utført på dugnad. Slik dugnadsinnsats på båten i Norge som foregår på hobbybasis, eller utenfor næring, er ikke merverdiavgiftspliktig.
Merverdiavgiften er en generell forbruksavgift der avgiftsplikten oppstår ved omsetning, uttak og innførsel av varer og tjenester. Utgangspunktet er at det skal betales merverdiavgift på alle varer som innføres til Norge. Dette vil også gjelde ved innførsel av skipsfartøy.
Det gjelder enkelte fritak fra plikten til å beregne innførselsmerverdiavgift. Blant annet oppstilles det fritak for enkelte varer av utdannende, vitenskapelig og kulturell art, samt fartøy som skal brukes til personbefordring, se merverdiavgiftsloven § 7-8 og §§ 7-1, jf. 6-9. Tolletaten har kommet til at disse fritakene ikke kommer til anvendelse i denne saken. For dette spørsmålet er den forvaltningsmessige klageadgangen uttømt. Departementet har imidlertid til behandling om det skal dispenseres fra gjeldende regelverk.